دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 9564      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت تعداد بازدید : 20652

امور پايان نامه | سقف هزينه مربوط به قرارداد پايان نامه ها

سقف هزينه مربوط به پايان نامه ها

 

 سقف هزينه قراردادهای پژوهشی ناشی از پایان نامه ها

 

پيرو مصوبات سومين جلسه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل مورخ 30/8/1390  در خصوص تعيين مبلغ  قراردادهای پژوهشی ناشی از پایان نامه ها، اعلام گرديد قراردادهاي پژوهشي مرتبط با پايان نامه ها در قالب فرمت اعلام شده، بين پژوهشگر و كارفرما به شرح ذيل منعقد خواهد گرديد و به يكي از صور زير قابل انجام خواهد بود:

 قراردادهای پژوهشی ناشی از پایان نامه ها:

این قراردادها در زمره پایان نامه های دانشجویان قرار گرفته و به عنوان تحقیقات جاری و کوتاه مدت دانشکده و پردیس تلقی می شود. نحوه تصویب آنها بصورت بررسی علمی در استانداردهای پایان نامه ها و مطابق با آئين نامه هاي آموزشي و پژوهشي می باشد. اختیار بررسي و تصویب آن به شوراهای پژوهشی دانشکده ها سپرده میشود. این پژوهشها مورد حمایت عمومی قرار میگیرند و نظارت عمومی دانشکده و پردیس بر آنها اعمال میگردد.

مبلغ قراردادهاي پژوهشي مرتبط با پايان نامه ها در قالب فرمت اعلام شده بين پژوهشگر و كارفرما، به شرح ذيل منعقد خواهد گرديد:

 

دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي) پانزده ميليون ريال ده ميليون ريال بعنوان هزينه هاي حق التحقيق+ پنج ميليون جهت تهيه مواد 
كارشناسي ارشد بيست و پنج ميليون ريال پانزده ميليون ريال به عنوان هزينه هاي حق التحقيق+ ده ميليون ريال تهيه مواد
دكتري تخصصي  هفتاد و پنج ميليون ريال  پنجاه ميليون ريال به عنوان هزينه هاي حق التحقيق + بيست و پنج ميليون ريال جهت تهيه مواد

 جهت دريافت فايل pdf روي ic_pazhohesh كليك كنيد.