تعداد بازدید : 3910

پندهای کوتاه از نهج البلاغه

عجز آفت است و صبر شجاعت ...
صبر و ظفر
چرا بنده دیگران
جامعیت قرآن
عفو و گذشت با وجود قدرت
نرم خویی زمینه دوستی
پرهیز از جایگاه تهمت
زبان عاقل و زبان احمق
ستیزه جویی
فرصت را از دست ندهیم
در دوستی و دشمنی اندازه نگهدار
آنچه برخود نمی پسندی بر دیگران مپسند
احترام معلم
معیار زشتی کارها
تندخویی دیوانگی است
Close