تعداد بازدید : 92

برگزاری مراسم دفاعیه آقای محمدرضا حیدری

 

       

جلسه دفاعيه دانشجو   محمدرضا حیدری  با عنوان سنتز و کنترل کیفیGCSF-DTPA   و نشاندار سازی  آن با M  TC99  و همچنین بررسی توزیع زیستی در خرگوش با دستگاه SPECT طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  اساتید راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی وجناب آقای دکتر شفیعی اردستانی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز چهارشنبه مورخ 1397/12/22 ساعت 11 صبح  برگزار گردید.

Close