تعداد بازدید : 1163

جدول زماني جلسات شوراي پژوهشي پرديس بين الملل (بررسي طرحهاي تحقيقاتي) شش ماهه اول سال 1398

-

بسمه تعالی

جدول زماني جلسات شوراي پژوهشي پرديس بين الملل (بررسی طرحهای تحقیقاتی)

شش ماهه اول سال 1398

ردیف

روز

تاریخ

1

سه شنبه

1398/02/24

2

سه شنبه

1398/04/25

3

سه شنبه

1398/07/02

 

 

*با توجه به بررسی اولیه طرحهای تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشکده لازم است مجریان محترم  طرحهای خود را 20 روز زودتر از تاریخهای ذکر شده ارسال نمایند.

*ضروریست مجریان محترم در تدوین و ارسال طرحهای تحقیقاتی دقت لازم را داشته باشند. طرحهای ارسالی ناقص و غیر مرتبط از دستور کار خارج خواهند شد.

 

Close