تعداد بازدید : 389

برگزاری مراسم دفاعیه خانم اسرار پور قرشی

 

جلسه دفاعيه دانشجو  اسرار پورقرشی  با عنوان ساخت و ارزیابی سمیت ومکانیسم  سمیت و میزان ورود به سلول سامانه دندریمر خطی کروی با بار منفی نسل دوم بار گذار شده با داروی 5- فلئورواورسیل در سل لاین HEK293  وMCF-7 طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر شفیعی اردستانی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز یک شنبه مورخ 1398/4/16 ساعت10 صبح برگزار گردید.

Close