تعداد بازدید : 198

برگزاری مراسم دفاعیه خانم نیلوفر غرابی تهرانی

جلسه دفاعيه دانشجو  نیلوفر غرابی تهرانی  با عنوان تهیه و بهینه سازی نانوامولسیون موضعی استرادیول  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر رفیعی تهرانی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز سه شنبه مورخ 1398/4/25 ساعت 10:30 برگزار گردید.

Close