تعداد بازدید : 1135

درج فایل متنی پایان نامه در سامانه پژوهشیار قبل از دفاع

-

 

با توجه به نامه معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه، درج فایل کامل متنی پایان نامه در سامانه پژوهشیار و ارائه گواهی آن قبل از دفاع الزامی می باشد. لذا دانشجویان محترم بعد از درج فایل مربوطه در بخش ضمائم سامانه پژوهشیار ، جهت دریافت گواهی مربوطه به امور پژوهشی دانشکده مراجعه نمائید.

 

Close