تعداد بازدید : 636

برگزاری مراسم دفاعیه خانم صبا کرم

 

جلسه دفاعيه دانشجو  صبا کرم  با عنوان تولید قطعه آنتی بادی V212با نیمه عمر بهینه علیه پروتئین PcrV  از سویه ی عفونی pseudomonas Aeruginosaدر میزبان پروکاریوتی  E.Coli  از طریق بکارگیری SUMO-tag  در سیستم کشت fed-batch طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما جناب آقای دکتر شفیعی اردستانی  ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز شنبه مورخ 1398/7/13 ساعت 13  برگزار گردید.

Close