تعداد بازدید : 434

برگزاری مراسم دفاعیه آقای محمدرضا قنبری

   

جلسه دفاعيه دانشجو آقای محمدرضا قنبری  با عنوان سنتز مشتقات 2-(4-(5- (5- نیتروتیوفن -2-ایل ) -4،3،1 تیادیازول -2- ایل ) پی پرازین -1- ایل ) ان فنیل استامید با اثر احتمالی ضد لیشمانیا  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  و استاد راهنما جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی ، هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روزیکشنبه مورخ 1398/8/12 ساعت 10 صبح برگزار گردید.

Close