تعداد بازدید : 506

برگزاری مراسم دفاعیه خانم مهسا عبادی فر

 

جلسه دفاعيه دانشجو خانم مهسا عبادی فر با عنوان طراحی و ساخت میکرو سفرهای با پوشش روده ای دفرو کسامین مسیلات طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور معاون آموزشی دانشکده آقای دکتر منصف اصفهانی ، استاد راهنما سرکار خانم دکتر تولیت هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روزیکشنبه مورخ 1398/8/12 ساعت 14 برگزار گردید.

Close