تعداد بازدید : 411

برگزاری مراسم دفاعیه خانم معصومه خیری

 

جلسه دفاعيه دانشجو خانم معصومه خیری با عنوان بررسی عصاره Thymus vulgaris روی بیان پمپ افلاکس –Oprm  Mexyy  در سویه – های سودوموناس آئرو ژینوزا مقاوم به بتا لاکتام ها و فلوروکینولون ها با روش Real   time  PCR طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور معاون آموزشی دانشکده آقای دکتر منصف اصفهانی ، استاد راهنما آقای دکتر محسن امین هيئت داوران  و خانواده محترم دانشجو و ساير مدعوين روز سه شنبه مورخ 1398/9/12 ساعت 10 صبح  برگزار گردید.

Close