تعداد بازدید : 69

برگزاری مراسم دفاعیه خانم پریسا سلطانی نسب

   

 

جلسه دفاعيه دانشجو پریسا سلطانی نسب  با عنوان آنالیز اسانس سرشاخه هوایی گیاه Oliveria decumbens Vent.   و بررسی اثر آنتی اولسر پپتیک آن بر روی موش سوری طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده   جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی ،استاد راهنما جناب آقای دکتر وزیریان و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1399/2/30 ساعت12 برگزار گردید.

 

 

Close