تعداد بازدید : 227

برگزاری مراسم دفاعیه خانم پانیذ باقر زاده صبا

 

جلسه دفاعيه دانشجو پانیذ باقر زاده صبا با عنوان بررسی برهمکنش داروهای کنتراست زای ید دار سدیم دیا تری زوات با پروتئین سرم آلبومین انسانی با استفاده از روش های اسپکتروفتومتری طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  استاد راهنما جناب  آقای  دکتر امانلو، معاون آموزشی دانشکده جناب آقای دکتر دلنوازی و هيئت داوران  روز شنبه مورخ 1399/5/4 ساعت11 صبح  برگزار گردید.


 

Close