تعداد بازدید : 722

فرآیند مالی جهت آغاز سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل

 بدینوسیله از کلیه دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت ایجاد نیمسال تحصیلی 13991 در سامانه سیپاد، با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به تسویه بدهی های احتمالی خود حداکثر تا تاریخ 1399/06/3 اقدام نمایند. شایان ذکر است در صورت عدم تسویه بدهی مالی امکان ایجاد نیمسال جدید وجود نداشته و کلیه عواقب ناشی از بدهی آموزشی و عدم ایجاد نیمسال تحصیلی متوجه دانشجو خواهد بود.

Close