تعداد بازدید : 353

برگزاری مراسم دفاعیه آقای فرزان فهیمی راوری

 

جلسه دفاعيه دانشجو فرزان فهیمی راوری با عنوان سنتز مشتقات 2- بنزیلیدین -6 - آلکوکسی -3 - کومارانون به منظور بررسی اثر سایتوتوکسیک طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، اساتید راهنما جناب آقای دکتر فرومدی و آقای دکتر پیرعلی همدانی و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1399/7/6 ساعت 13 برگزار گردید.

 

Close