تعداد بازدید : 157

برگزاری مراسم دفاعیه آقای فراز کاظم زاده ارسی

جلسه دفاعيه دانشجو فراز کاظم زاده با عنوان سنتز مشتقات جدید بر پایه پیریدازین به منظور دستیابی به ترکیبات مهار کننده آلفا- گلوکوزیداز طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده  جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، اساتید راهنما جناب آقای دکتر فرومدی و آقای دکتر پیرعلی همدانی و هيئت داوران  روز چهارشنبه مورخ 1399/8/5  برگزار گردید.

 

Close