تعداد بازدید : 139

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو علیرضا نعیم آبادی

جلسه دفاعيه دانشجو علیرضا نعیم آبادی با عنوان جداسازی و شاسایی مشتقات فنولیک عصاره هیدروالکلی بخش های هوایی گیاه مشگک Boiss  ( ِDcDucrosia aneth ifoli طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما جناب  آقای دکتر دلنوازی و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1399/10/23  برگزار گردید

Close