تعداد بازدید : 125

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو فائزه سلیمانی

جلسه دفاعيه دانشجو فائزه سلیمانی با عنوان بررسی اثر آنژیوژنیک ترشحات سلولی ، uv-killed و Heat- killed  پروبیوتیک های L .casei و L . crispatus  برروی سلول های اندوتلیال انسانی ) رده ی سلولی  HUVEC ) طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما سرکار خانم دکتر متوسلی و هيئت داوران  روز شنبه مورخ 1399/10/27  برگزار گردید

 

Close