تعداد بازدید : 167

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو سید امیر پارسا راحمی

 

جلسه دفاعيه دانشجو سید امیر پارسا راحمی با عنوان سنتز آگونیست های جدید گیرنده کانا بینویید بر پایه حلقه ایندول  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور رئیس دانشکده جناب  آقای دکتر سادات ابراهیمی، استاد راهنما جناب آقای دکتر فرومدی و هيئت داوران  روز دوشنبه مورخ 1399/10/29  برگزار گردید

 

Close