تعداد بازدید : 155

برگزاری مراسم دفاعیه دانشجو نگین امین زاده جهرمی

 

جلسه دفاعيه دانشجو نگین امین زاده جهرمی با عنوان ردیابی درون تنی دوپامین با استفاده آنیوتیک دندریمر نسل دوم برپایه سیتریک اسید و روش تصویر برداری مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور معاون پژوهشی دانشکده  جناب  آقای دکتر دلنوازی ، استاد راهنما جناب آقای دکترشفیعی اردستانی و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1399/12/19  برگزار گردید

 

Close