جستجو:        
تعداد رکورد:311
برگزاری کلاس جبرانی بیوفارماسی در تاریخ 95/10/7
۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي
قابل توجه دانشجویان ورودی 90:
برگزاری کلاس جبرانی بیوفارماسی در تاریخ 95/10/7
برگزاری کلاس جبرانی فارماسیوتیکس 2 در تاریخ 95/10/8
۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي
قابل توجه دانشجویان ورودی 92:
برگزاری کلاس جبرانی فارماسیوتیکس 2 در تاریخ 95/10/8
برگزاری کلاس جبرانی میکروب و ویروس در تاریخ 95/10/4
۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 94:
برگزاری کلاس جبرانی میکروب و ویروس در تاریخ 95/10/4
تاریخ برگزاری امتحان آمار نظری
۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی 93
تاریخ برگزاری امتحان آمار نظری
تاریخ برگزاری امتحان واژه شناسی
۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ آذر
قابل توجه دانشجویان ورودی92
تاریخ برگزاری امتحان واژه شناسی
گروهبندی امتحان پایان ترم عملی گیاهان دارویی
۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ آذر
قابل توجه دانشجویان داروسازی ورودی سال 92
گروهبندی امتحان پایان ترم عملی گیاهان دارویی
اطلاعیه مهم ....تغییر ساعت و روز برگزاری برخی از امتحانات پایان ترم
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ آذر
قابل توجه دانشجویان محترم:
اطلاعیه مهم ....تغییر ساعت و روز  برگزاری برخی از امتحانات پایان ترم
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری
۱۳۹۵ شنبه ۱۳ آذر
قابل توجه کلیه دانشجویان
زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری
عدم برگزاری کلاس شیمی آلی 2 در تاریخ 95/8/26
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان
قابل توجه دانشجویان ورودی 94
عدم برگزاری کلاس شیمی آلی 2 در تاریخ 95/8/26
برگزاری کلاس جبرانی آنالیز دستگاهی در تاریخ 95/8/24
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۳ آبان
قابل توجه دانشجویان ورودی 91
برگزاری کلاس جبرانی آنالیز دستگاهی در تاریخ 95/8/24
Close