تعداد بازدید : 10326

موضوعات پايان نامه

دانشجويان محترم جهت آگاهي و انتخاب موضوع پايان نامه بر روي آيكون كنار نام استاد مورد نظر كليك نماييد

 

نام گروه

نام استاد

گروه فارماكوگنوزي

  دكتر حاج مهدي پور
  دكتر نفيسه خسروي دهقي
  دكتر محمدحسين صالحي سورمقي
  دكتر احمدرضا گوهري
   دكتر حاجي آخوندي

 

نام گروه

نام استاد

گروه فارماسيوتيكس

دكتر اسماعيل حريريان
  دكتر سهراب خوشخو

 

نام گروه

نام استاد

گروه شيمي دارويي

  دكترسيد اسمعيل سادات ابراهيمي

  دكتر فاضل شمسا

  دكتر محسن وثوقي

 

نام گروه

نام استاد

گروه كنترل دارو و غذا

  دكترمحمدرضا فاضلي

  دكتر علي محمدي

 

نام گروه

نام استاد

گروه داروسازي باليني

  دكتر پديده قائلي

 

نام گروه

نام استاد

گروه اقتصاد ومديريت دارو

  دكتراميرهاشمي مشكيني

 

نام گروه

نام استاد

گروه بيوتكنولوژي دارويي

  دكترمحمدعلي فرامرزي

دكتر پديده ق

نام گروه

نام استاد

گروه داروسازي هسته اي

دكتر مهدي شفيعي اردستاني

 

Close