تعداد بازدید : 9058

طرح های تحقیقاتی

 

 

طرحهای تحقیقاتی تصویب شده دانشجویان دانشکده داروسازی پردیس بین الملل سال 1400-1396


 كدطرح

عنوان طرح

نام مجري طرح

 نام دانشجو

96-04-169-36900

تهیه و ارزیابی میکروسفرهای آهسته رهش ریسپریدون با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر

دکترحمید اکبری جور

فائزه خدابنده لو

98-01-169-41438

اثر عصاره هیدروالکلی بخش های مختلف گیاه چوچاق (Eryngium caeruleum) بر کاهش قند خون در مدل دیابت القا شده با استرپتوزوسین در رت

دکترسیده نرگس ساداتی لمردی

آریانه سرداربنده

98-01-169-42005 تهیه و ارزیابی نانوفیبرهای کایتوزان / پلی‌اتیلن‌اکساید حاوی بابونه با اثر ضدباکتریایی

دکترحمیداکبری جور

پارمیدا نافعی

98-02-169-42171

بررسی اثر آنژیوژنیک ترشحات سلولی ، uv-killed و heat-killed پروبیوتیک های L.casei و L.crispatus بر روی سلول های اندوتلیال انسانی ( رده ی سلولی HUVEC)

دکترالهه متوسلی

فائزه سلیمانی

98-02-169-43073

ارزیابی فعالیت ضدلاروی اولئوگُـم رزین های وشـا، باریجـه و آنغـوزه علیه لارو ناقل عامل مالاریا (Anopheles stephensi)

دکترمحمدرضا دلنوازی

هانیه علایی

98-02-169-43211 شناسایی و استانداردسازی اولئوگم رزین وَشا    (Ammoniacum gum)  با استفاده از روش های مبتنی بر کروماتوگرافی

دکترمحمدرضا دلنوازی

مایسا اسلامی

98-02-169-43439

بررسی فعالیت داروی کاپتوپریل بوسیله تصویربرداری - SPECT  فلورسانسی با استفاده از نانوسامانه - msio2@Cdot-99mtc

دکترمهدی شفیعی اردستانی

فائقه قیومی

98-02-169-43417

سنتز و بررسی کیفی نانوداروی جدید آملودیپین بر پایه نقاط کوانتومی کربنی

دکترمهدی شفیعی اردستانی

قدسیه سادات حسینی شکوه

98-02-169-43419

سنتز و شناسایی نقاط کوانتومی مگنتو-فلورسانسی کربنی جدید بر پایه متونین جهت تصویربرداری MR/Fl

دکترمهدی شفیعی اردستانی

سارا عشایرسلطانی

98-02-169-43409

ﺳﻨﺘﺰ و و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﻣﮕﻨﺘﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری از سرطان سینه

دکترمهدی شفیعی اردستانی

نورین یوسفیه

98-02-169-43420

ردﯾﺎﺑﯽ درون ﺗﻨﯽ داروی دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ استفاده آﻧﯿﻮﻧﯿﮏ دندرﯾﻤﺮ ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ و روش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی

دکترمهدی شفیعی اردستانی

نگین امین زاده جهرمی

98-02-169-43421 ﺳــﻨﺘﺰ و ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣــﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﮐﯿﺘﻮﺳــﺎن-ﮐﻮﺋﯿﻨﯿﮏ اﺳــﯿﺪ نشاندار شده  ﺑــﺎ ﺗﮑﻨﺴــیم-  m99 جهت تصویربرداری از سرطان سینه با استفاده از تکنیک SPECT

دکترمهدی شفیعی اردستانی

فاطمه زرین قلم

98-02-169-43407

ﺳﻨﺘﺰ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ آمیلودیپین _ گادولونیوم _دندرﯾﻤﺮ ﺧﻄﯽ کروی ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﻞ دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بررﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ دارو در بدن موش ﺑﺎ استفاده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری MRI

دکترمهدی شفیعی اردستانی

فریال کاویانی

98-02-169-43412

بررسی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داروی ایبوپروﻓﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎ استفاده از ﻧﺎﻧﻮﺷﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﮕﻨﺰ اﮐﺴﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿده شده ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ

دکترمهدی شفیعی اردستانی

درسا عزیزی

98-02-169-43418

ﺳﻨﺘﺰ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎﻧﻮذره_دندرﯾﻤﺮ ﺧﻄﯽ ﮐﺮوی ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﻞ دوم اتصال ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻮرﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بررسی توزﯾﻊ زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ دارو در بدن موش دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ استفاده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری SPECT

دکترمهدی شفیعی اردستانی

فوژان داداش زاده

97-01-169-37731

بررسی اثرات احتمالی suberosin در مدل حيواني IBD القا شده توسط اسید استیک

دکتر زهرا توفیقی

یگانه ستوده

97-01-169-37732

بررسی اثرات احتمالی isoimperatorin در مدل حيواني IBD القا شده توسط اسید استیک

دکتر زهرا توفیقی مهشاد مروی

97-01-169-37753

بررسي بيان ژن BCL-2 در رده سلولي سرطانی K562 ((chronic myelogenous leukemia تيمار شده با فرکشن کلروفرمی گياهCentaurea bruguierana ssp.belangerana به روش Real-time PCR

دکتر مهدی وزیریان ژوان فدایی

97-03-169-39284

تهیه و تعیین خصوصیات داربست حاوی دارو های ضد درد, آنتی بیوتیک و ضد التهاب برای بهبود سریع زخم

دکتر حمید اکبری جور فراز کاظم زاده ارسی

97-03-169-39913

سنتز مشتقات جدید 8-متوکسی-4-اکسو-1و4-دی هیدروکینولین-3-کربوکسامید به عنوان آگونیست های گیرنده کانابینویید

دکتر علیرضا فرومدی زهرا خروطی

97-03-169-40061

سنتز مشتقات جدید بر پایه سارافلوکساسین به منظور بررسی آنتی باکتریال

دکتر علیرضا فرومدی مهسا اکبری
97-03-169-40232

جداسازی و شناسایی مشتقات فورانوکومارینی میوه گیاه چَویل Ferulago angulata (Schltdl Boiss و آنالیز اسانس تهیه شده از آن به روش Hydrodistillation

دکتر محمدرضا دلنوازی مهتاب رهاوی

97-03-169-40353

بررسي تاثير عصاره گياه Thymus vulgaris روي بيان پمپ افلاكس MexXY-OprM در سويه¬هاي سودوموناس ائروژينوزا مقاوم به بتالاكتام¬ها و فلوروكينولون¬ها با روش Real time PCR

دکتر محسن امین معصومه خیری
36364-169-03-96 بررسي مکانيسم محافظت کننده ي الاژيک اسيد بر وضعيت اکسيداسيون ، اختلال ميتوکندريايي، آپوپتوزيس و مسیر Nrf2 القا شده بوسيله متوترکسات در بافت کبد موش صحرايي دکتر امید سبزواری ریحانه ابراهیمی
36670-169-04-96 ''تهیه و بهینه سازی نانو امولسیون موضعی استرادیول " دکترحمید اکبری جور نیلوفرغرابی تهرانی

طرحهای تحقیقاتی تصویب شده دانشجویان دانشکده داروسازی پردیس بین الملل سال 1395-1390

 

كد طرح

عنوان طرح

نام مجري طرح

 نام دانشجو

95-01-169-31056

کارآزمایی بالینی اثربخشی فرمولاسیون موضعی حاوی اسانس دارچین بر بهبود علائم آکنه

دکترمهدی وزیریان مائده قوتی

95-01-169-31823

بررسی اثر عصاره تام سرشاخه هوایی گیاه Nepeta menthoides بر تغییرات حافظه ناشی از بتاآمیلوئید(مطالعه حیوانی)

دکترمهدی وزیریان لیلا علیزاده خواجه ایم

95-01-169-31055

کارآزمایی بالینی اثربخشی فرمولاسیون موضعی حاوی اسانس زنیان بر بهبود علائم آکنه

دکترمهدی وزیریان زیبا طالبی

95-01-169-30844

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن اسانس گیاه پونه سای سبلانی(Nepeta Menthoides) به شکل خوراکی

دکترمهدی وزیریان سارا احمدی معدنی

95-03-169-33004

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی گیاه Ajuga chameacistus spp. Tomentella در مدل سمیت القا شده با CCL4 مطالعه حیوان دکترامید سبزوار مریم حیدری گوجانی

95-01-169-31482

تولید قطعه آنتی بادی ScFV ضد آلزایمر علیه نتا آمیلوئید در میزبان پروکاریوتی E. Coli، از طریق بکارگیری SUMO-tag در سیستم کشت fed-batch

دکترمهدی شفیعی اردستانی

سحر حسنی افشار

95-01-169-31483

سنتز و نشاندارسازی ماده حاجب Technetium-99m)-(DOTA-NHS-ester)-Methionine برای عکسبرداری توسط تکنیک SPECT-CT

دکترمهدی شفیعی اردستانی

پریا مجرد

95-01-169-31640

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره هیدروالکلی سرشاخه های هوایی گیاه Ajuga chamaeccistus subsp.tomentella در حیوان آزمایشگاهی

دکترسیده نرگس ساداتی لمردی سجاد فرج زاده
95-02-169-32223

سنتز مشتقات2-(4-(5-(5-نیتروتیوفن-2-ایل)-4،3،1-تیادیازول-2-ایل)پی پرازین-1-ایل)-ان-فنیل استامید با اثر احتمالی ضد لیشمانیا

دکترعلیرضا فرومدی محمدرضا قنبری
95-02-169-32284

سنتز مشتقات جدید 2-(الکیل تیو)-5-(5-نیتروتیوفن-2-ایل)-1و3و4-تیادیازول با اثر احتمالی ضد لیشمانیا

دکترعلیرضا فرومدی مهسا هاشمیان
95-02-169-32369

بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره تام و فراکشن های مختلف سرشاخه های جوان گیاه بیلهر Dorema aucheri Boiss وجداسازی و شناسایی ترکیبات فراکشن موثر

دکترالهه متوسلی فاطمه اسکو
95-02-169-32826

بررسی اثر محافظت کننده پرتویی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس وباسیلوس سوبتیلیس بر اپوپتوز وبیان ژنهای BCL-2, Bax, caspase-3 در کشت سلولهای اپیتلیال روده موشی

دکترالهه متوسلی نیلوفر نظری
95-04-169-33224 طراحی وسنتز سری جدیدی از 3-فنیل کومارین های متصل به آمین های مختلف و بررسی اثرات مهارکنندگی آنزیم کولین استراز دکترسیداسمعیل سادات ابراهیمی هلیا عبد شاهزاده
95-04-169-33659 بررسی سمیت حاد و تحت مزمن Ganoderma applanatum در رت دکترمهدی وزیریان پگاه عدالتی شعرباف
95-04-169-33662

سنتز وبررسی اثرات ضد صرعی مشتقات فتالیل گلایسین

دکترمسعود امانلو مونا خادمی
95-04-169-34015

بررسی طراحی و سنتز مشتقات کومارینی جدید به عنوان مهارکننده های آنزیم کولین استراز

دکترسیداسمعیل سادات ابراهیمی کیمیا هیربد

95-01-169-31630

بررسی in vitro اثرات ضد HIV-1 نانوپارتیکل مشتقات فولویک اسید استخراج شده از مومیایی، کنژوگه شده با پلیمر آنیونی دندریمری خطی-کروی نسل دوم.

دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

نعیم کریم پور فرد

95-01-169-31346

سنتز مشتقات جدید 2- اکسو-2-(فنیل آمینو) اتیل بنزیل کربامو دی تیوات با اثر احتمالی ضد سرطان

دکتر عباس شفیعی

لیلا کریم

95-01-169-31291

بررسی ترکیبات اسانس گیاه Stachys discolor subsp. mazandarana (Bornm.) ined و اثر ضد میکروبی عصاره تام و فرکشن های آن

دکتر مهدی وزیریان

نیوشا سوری

94-04-169-31484

تولید قطعه آنتی بادی V2L2 با نیمه عمر بهینه علیه پروتئین PcrV از سویه عفونی Pseudomonas Aeruginosa در میزبان پروکاریوتی E. coliاز طریق بکارگیری SUMO-tag در سیستم کشت fed-batch

دکتر مهدی شفیعی اردستانی

صبا کرم

94-04-169-31313

بررسی اثر ضد تشنجی عصاره تام و آبی گیاه Ruscus hyrcanus در مدل القا شده با pentylenetetrazole مطالعه حیوانی

دکتر مهدی وزیریان

نویده نوارچی

 

94-04-169-31201

بررسی اثر ضد تشنجی عصاره تام و آبی گیاه پونه سای سبلانی Nepeta menthoides در مدل القا شده با pentylenetetrazole مطالعه حیوانی

دکتر مهدی وزیریان

تینا حرمی پور

94-04-169-31184

بررسی اثرات ضد زخم معده عصاره تام گل های Rosa × damascena Mill. مطالعه حیوانی

دکتر مهدی وزیریان

عسل معینی

94-04-169-30894

بررسی اثر سایتوتوکسیک ریشه گیاه چویل سقزی (Ferulago phialocarpa Rech.f. & Riedl) بر رده های مختلف سلول های سرطانی

دکتر مهدی وزیریان

کاملیا کلافی

94-04-169-30855

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره تام گیاه پونه سای سبلانی (Nepeta Menthoides) به شکل خوراکی

دکتر مهدی وزیریان

پرندیس تبریزی

94-04-169-30843

آنالیز اسانس سرشاخه هوایی گیاه (. Oliveria decumbens Vent) و بررسی اثر آنتی اولسر پپتیک آن بر روی موش سوری

دکتر مهدی وزیریان

پریسا سلطانی

 

94-04-169-30842

بررسی اثرات ضد زخم معده عصاره تام و فرکشن های مختلف سرشاخه هوایی گیاه Oliveria decumbens Vent (مطالعه حیوانی)

دکتر مهدی وزیریان

مهزاد فرزد

94-04-169-30841

تهیه فرمولاسیون خوراکی از قارچ Ganoderma applanatum همراه با سنجش پایداری آن

دکتر مهدی وزیریان

مریم منصف اصفهانی

94-04-169-30817

سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک مشتقات جدید کرومنون دارای گروه نیترو فنوکسی فنیل آکریلوئیل

دکتر عباس شفیعی

سمیرا محمدی ایزد

94-04-169-30728

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره تام اندام هوایی گیاه گل گندم مهاجر (Centaurea bruguierana (DC.) Hand.-Mazz.)

دکتر مهدی وزیریان

بهاره اوحدی حائری

94-04-169-30679

خالص سازی هدایت شونده با زیست-آزمون عصاره تام گیاه Centaurea bruguierana (DC.) Hand.-Mazz. در بررسی اثر ضد لوسمی (مطالعه in-vitro (

دکتر مهدی وزیریان

گلنوش میرزاحسینی

94-04-169-30669

بررسی میزان تاثیر فرمولاسیون نانو ژل اهسته رهش وریکونازول در شرایطINVITRO بر روی قارچ فوزاریوم

دکتر حمید اکبری جور

مینا اکبری

94-01-169-28719

سنتز سری جدید مشتقات H-1 ایمیدازول-فنوکسی متیل -1و2و3- تری آزول به منظور دستیابی به اثر سایتوتوکسیک

دکتر تهمینه اکبرزاده

نفیسه اقبال نژاد

94-01-169-28584

بررسی اثر ضد درد گیاه Salvia reuterana  و تعیین مواد موجود در فرکشن موثر آن

دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

عطیه مشمول

94-01-169-28583

بررسی اثر ضد اضطرابی گیاه Salvia hypoleuca  و تعیین مواد موجود در فرکشن موثر آن

دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

هدی بابایی بروجنی

94-01-169-28417

سنتز مشتقات جدید N-(5- برومومتیل )-4,5 –

دی هیدروتیازول-2-یل)بنزامید

دکتر علیرضا فرومدی

مرضیه گنجی زاده

94-01-169-28164

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن اسانس Trachyspermum ammi در رت

دکتر آزاده منایی

داوود حکمتی

93-04-169-28407

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی فرکشن های ریشه گیاه Ficus Benghalensis

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

زینب عترت خواه

93-04-169-28382

بررسی و مقایسه ی مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نمونه های مختلف ناخنک در بازار گیاهان دارویی ایران

دکتر یعقوب امن زاده

مهشاد خواستار بروجنی

93-04-169-28269

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره های مختلف Ganoderma applanatum بر رده های سلول های سرطانی و نرمال به صورت in-vitro

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

نیلوفر زارع مایوان

93-04-169-28268

سنتز و بررسی اثرات بیوفیزیکال نانوکنژوگه گادولنیوم-دندریمر نسل دوم خطی_کروی با بار منفی کنژوگه به گلوکزامین به عنوان یک ماده ی حاجب تصویربرداری مولکولی تشدید رزونانس مغتاطیسی در بافت های سرطانی

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

سیده روژین حسینی

93-04-169-28175

بررسی اثر دهانشویه حاوی اسانس میوه زنیان   (Trachyspermum copticum) در بیماران مبتلا به التهاب لث

دکتر آزاده منایی

نیلوفر امینی

93-04-169-28163

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ  Fomes fomentarius

دکتر آزاده منایی

زهرا چگینی نژاد

93-04-169-28147

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Schizophyllum commune

دکتر حمید رضا منصف اصفهانی

نونا سادات آیت الهی موسوی

93-04-169-28146

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Trametes hirsuta

دکتر حمید رضا منصف اصفهانی

مریم اعوانی

93-04-169-28130

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Trametes gibbosa

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

امیر حسین سرکار

93-04-169-28129

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

مرجان جعفری خرازی

93-04-169-28128

سنتز و بررسی اثرات بیوفیزیکال نانوکونژوگه گادولینیو) PLGA-پلی لاکتیک کو گلیکولیک اسید)- تریپتوفان به عنوان یک ماده حاجب جدید مولکولی در MRI

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

الناز صالحیان

93-04-169-28044

فرمولاسیون پودر خشک استنشاقی مونته لوکاست و ارزیابی برون تنی آن

دکتر اسماعیل حریریان

پویا فرامرزی

93-04-169-27094

سنتز و بررسی اثرات ضد هلیکوباکتر پیلوری مشتقات 2-(5- نیتروفوریل)-5-آریل تیو-1و3و4-تیادیازول

دکتر علیرضا فرومدی

پرهام فرومدی

93-04-169-27083

سنتز مشتقات کرومن[4و 3- b [ کرومنون به عنوان مهار کنندۀ آنزیم استیل کولین استراز

دکتر عباس شفیعی

پگاه قدیریان

93-02-169-26002

سنتز مشتقات جدید 4-بنزیلیدن-2-(پی پریدین-1-ایل)تیازول-5(4H)-اون و 4-بنزیلیدن-2-(سیکلوهگزیل آمینو)تیازول-5(4H)-اون به منظور دستیابی به اثر مهار کنندگی آنزیم لیپواکسیژناز

دکترتهمینه  اکبرزاده

سما قلی زاده

93-02-169-25999

بررسي نقش احتمالي سيستم هاي آدرنرژيک و سروتونرژيک در اثرات احتمالي ضدافسردگي داروي سلکوکسيب در موش صحرايي

دکتراعظم بختیاریان

مهرناز اسدی

93-02-169-25998

بررسي اثر ضد التهابي عصاره ريشه و اندام هوايي گياه سالويا روترانا به روش تست كاراجينان در موش صحرايي

دکتراعظم بختیاریان

آیدا رزم آور

93-02-169-25050

سنتز مشتات جدید 1و2و3-تری آزول 2و3-دی هایدرو کوئینازولین 4-اون به منظور دستيابي به اثرات سایتوتوکسیک

دکترتهمینه  اکبرزاده

فاطمه حسن شاهی

92-03-169-24360

ژن رسانی به سلول های سرطانی کلیه توسط پلی مری با پایه مشتقات کایتوزان

دکتر مرتضی رفیعی تهرانی

شیرین حکیمی

92-03-169-23825

طراحی،سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز مشتقات جدیدی از بنزیلیدین رودانین ها

دکتر عباس شفیعی

نگاه شفیعی

92-02-169-23584

بررسی اثر آنالوگهای جدید سروتونینی در درمان افسردگی در موش سوری نر

دکتراحمدرضا دهپور

گلناز محب زاده

92-02-169-23261

بررسی میزان فلزات سمی و غیر سمی در آب آشامیدنی مناطق 20 گانه تهران به روش جذب اتمی

دکتر سیدفاضل شمسا

مونا اخگر- آیدا عزیزی- شیوا بدریان- پروین السادات عطایی

92-02-169-23199

مقایسه نحوه تجویز محلول گاواژ استاندارد در بیماران بستری در بخش های بیمارستانی دریافت کننده تغذیه روده ای

دکتر محمدرضا جوادی

بهاره باقری دربندی

92-02-169-23147

بررسی تأثیر داروی نیترازپام بر افسردگی و کنجکاوی در موش سوری و نقش سیستم آدرنرژیک و کانال پتاسیم

دکتر اعظم بختیاریان

پردیس آژند

92-01-169-20926

اثر ترکیبی از آزلائیک اسید 1.5% و مینوکسیدیل 5% و کافئین 1% در کاهش ناحیه نکروتیک فلاپهای پوستی و تعاملات سلولی و ملکولی آن در موش صحرایی

دکتر  اعظم  بختیاریان

مهتاب فرخی

92-01-169-20769

تهیه نانو فیبرهای پلیمری جهت دارو رسانی داروهای ضد اعتیاد

دکتر اسماعیل حریریان

مانیا حبیبی جویباری

 

 

 

 

Close