تعداد بازدید : 8617

طرح های تحقیقاتی

 

 

طرحهای تحقیقاتی تصویب شده دانشجویان دانشکده داروسازی پردیس بین الملل سال 1400-1396


 كدطرح

عنوان طرح

نام مجري طرح

 نام دانشجو

97-01-169-37731

بررسی اثرات احتمالی suberosin در مدل حيواني IBD القا شده توسط اسید استیک

دکتر زهرا توفیقی

یگانه ستوده

97-01-169-37732

بررسی اثرات احتمالی isoimperatorin در مدل حيواني IBD القا شده توسط اسید استیک

دکتر زهرا توفیقی مهشاد مروی

97-01-169-37753

بررسي بيان ژن BCL-2 در رده سلولي سرطانی K562 ((chronic myelogenous leukemia تيمار شده با فرکشن کلروفرمی گياهCentaurea bruguierana ssp.belangerana به روش Real-time PCR

دکتر مهدی وزیریان ژوان فدایی

97-03-169-39284

تهیه و تعیین خصوصیات داربست حاوی دارو های ضد درد, آنتی بیوتیک و ضد التهاب برای بهبود سریع زخم

دکتر حمید اکبری جور فراز کاظم زاده ارسی

97-03-169-39913

سنتز مشتقات جدید 8-متوکسی-4-اکسو-1و4-دی هیدروکینولین-3-کربوکسامید به عنوان آگونیست های گیرنده کانابینویید

دکتر علیرضا فرومدی زهرا خروطی

97-03-169-40061

سنتز مشتقات جدید بر پایه سارافلوکساسین به منظور بررسی آنتی باکتریال

دکتر علیرضا فرومدی مهسا اکبری
97-03-169-40232

جداسازی و شناسایی مشتقات فورانوکومارینی میوه گیاه چَویل Ferulago angulata (Schltdl Boiss و آنالیز اسانس تهیه شده از آن به روش Hydrodistillation

دکتر محمدرضا دلنوازی مهتاب رهاوی

97-03-169-40353

بررسي تاثير عصاره گياه Thymus vulgaris روي بيان پمپ افلاكس MexXY-OprM در سويه¬هاي سودوموناس ائروژينوزا مقاوم به بتالاكتام¬ها و فلوروكينولون¬ها با روش Real time PCR

دکتر محسن امین معصومه خیری
36364-169-03-96 بررسي مکانيسم محافظت کننده ي الاژيک اسيد بر وضعيت اکسيداسيون ، اختلال ميتوکندريايي، آپوپتوزيس و مسیر Nrf2 القا شده بوسيله متوترکسات در بافت کبد موش صحرايي دکتر امید سبزواری ریحانه ابراهیمی
36670-169-04-96 ''تهیه و بهینه سازی نانو امولسیون موضعی استرادیول " دکترحمید اکبری جور نیلوفرغرابی تهرانی

طرحهای تحقیقاتی تصویب شده دانشجویان دانشکده داروسازی پردیس بین الملل سال 1395-1390

 

كد طرح

عنوان طرح

نام مجري طرح

 نام دانشجو

95-01-169-31056

کارآزمایی بالینی اثربخشی فرمولاسیون موضعی حاوی اسانس دارچین بر بهبود علائم آکنه

دکترمهدی وزیریان مائده قوتی

95-01-169-31823

بررسی اثر عصاره تام سرشاخه هوایی گیاه Nepeta menthoides بر تغییرات حافظه ناشی از بتاآمیلوئید(مطالعه حیوانی)

دکترمهدی وزیریان لیلا علیزاده خواجه ایم

95-01-169-31055

کارآزمایی بالینی اثربخشی فرمولاسیون موضعی حاوی اسانس زنیان بر بهبود علائم آکنه

دکترمهدی وزیریان زیبا طالبی

95-01-169-30844

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن اسانس گیاه پونه سای سبلانی(Nepeta Menthoides) به شکل خوراکی

دکترمهدی وزیریان سارا احمدی معدنی

95-03-169-33004

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی گیاه Ajuga chameacistus spp. Tomentella در مدل سمیت القا شده با CCL4 مطالعه حیوان دکترامید سبزوار مریم حیدری گوجانی

95-01-169-31482

تولید قطعه آنتی بادی ScFV ضد آلزایمر علیه نتا آمیلوئید در میزبان پروکاریوتی E. Coli، از طریق بکارگیری SUMO-tag در سیستم کشت fed-batch

دکترمهدی شفیعی اردستانی

سحر حسنی افشار

95-01-169-31483

سنتز و نشاندارسازی ماده حاجب Technetium-99m)-(DOTA-NHS-ester)-Methionine برای عکسبرداری توسط تکنیک SPECT-CT

دکترمهدی شفیعی اردستانی

پریا مجرد

95-01-169-31640

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره هیدروالکلی سرشاخه های هوایی گیاه Ajuga chamaeccistus subsp.tomentella در حیوان آزمایشگاهی

دکترسیده نرگس ساداتی لمردی سجاد فرج زاده
95-02-169-32223

سنتز مشتقات2-(4-(5-(5-نیتروتیوفن-2-ایل)-4،3،1-تیادیازول-2-ایل)پی پرازین-1-ایل)-ان-فنیل استامید با اثر احتمالی ضد لیشمانیا

دکترعلیرضا فرومدی محمدرضا قنبری
95-02-169-32284

سنتز مشتقات جدید 2-(الکیل تیو)-5-(5-نیتروتیوفن-2-ایل)-1و3و4-تیادیازول با اثر احتمالی ضد لیشمانیا

دکترعلیرضا فرومدی مهسا هاشمیان
95-02-169-32369

بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره تام و فراکشن های مختلف سرشاخه های جوان گیاه بیلهر Dorema aucheri Boiss وجداسازی و شناسایی ترکیبات فراکشن موثر

دکترالهه متوسلی فاطمه اسکو
95-02-169-32826

بررسی اثر محافظت کننده پرتویی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس وباسیلوس سوبتیلیس بر اپوپتوز وبیان ژنهای BCL-2, Bax, caspase-3 در کشت سلولهای اپیتلیال روده موشی

دکترالهه متوسلی نیلوفر نظری
95-04-169-33224 طراحی وسنتز سری جدیدی از 3-فنیل کومارین های متصل به آمین های مختلف و بررسی اثرات مهارکنندگی آنزیم کولین استراز دکترسیداسمعیل سادات ابراهیمی هلیا عبد شاهزاده
95-04-169-33659 بررسی سمیت حاد و تحت مزمن Ganoderma applanatum در رت دکترمهدی وزیریان پگاه عدالتی شعرباف
95-04-169-33662

سنتز وبررسی اثرات ضد صرعی مشتقات فتالیل گلایسین

دکترمسعود امانلو مونا خادمی
95-04-169-34015

بررسی طراحی و سنتز مشتقات کومارینی جدید به عنوان مهارکننده های آنزیم کولین استراز

دکترسیداسمعیل سادات ابراهیمی کیمیا هیربد

95-01-169-31630

بررسی in vitro اثرات ضد HIV-1 نانوپارتیکل مشتقات فولویک اسید استخراج شده از مومیایی، کنژوگه شده با پلیمر آنیونی دندریمری خطی-کروی نسل دوم.

دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

نعیم کریم پور فرد

95-01-169-31346

سنتز مشتقات جدید 2- اکسو-2-(فنیل آمینو) اتیل بنزیل کربامو دی تیوات با اثر احتمالی ضد سرطان

دکتر عباس شفیعی

لیلا کریم

95-01-169-31291

بررسی ترکیبات اسانس گیاه Stachys discolor subsp. mazandarana (Bornm.) ined و اثر ضد میکروبی عصاره تام و فرکشن های آن

دکتر مهدی وزیریان

نیوشا سوری

94-04-169-31484

تولید قطعه آنتی بادی V2L2 با نیمه عمر بهینه علیه پروتئین PcrV از سویه عفونی Pseudomonas Aeruginosa در میزبان پروکاریوتی E. coliاز طریق بکارگیری SUMO-tag در سیستم کشت fed-batch

دکتر مهدی شفیعی اردستانی

صبا کرم

94-04-169-31313

بررسی اثر ضد تشنجی عصاره تام و آبی گیاه Ruscus hyrcanus در مدل القا شده با pentylenetetrazole مطالعه حیوانی

دکتر مهدی وزیریان

نویده نوارچی

 

94-04-169-31201

بررسی اثر ضد تشنجی عصاره تام و آبی گیاه پونه سای سبلانی Nepeta menthoides در مدل القا شده با pentylenetetrazole مطالعه حیوانی

دکتر مهدی وزیریان

تینا حرمی پور

94-04-169-31184

بررسی اثرات ضد زخم معده عصاره تام گل های Rosa × damascena Mill. مطالعه حیوانی

دکتر مهدی وزیریان

عسل معینی

94-04-169-30894

بررسی اثر سایتوتوکسیک ریشه گیاه چویل سقزی (Ferulago phialocarpa Rech.f. & Riedl) بر رده های مختلف سلول های سرطانی

دکتر مهدی وزیریان

کاملیا کلافی

94-04-169-30855

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره تام گیاه پونه سای سبلانی (Nepeta Menthoides) به شکل خوراکی

دکتر مهدی وزیریان

پرندیس تبریزی

94-04-169-30843

آنالیز اسانس سرشاخه هوایی گیاه (. Oliveria decumbens Vent) و بررسی اثر آنتی اولسر پپتیک آن بر روی موش سوری

دکتر مهدی وزیریان

پریسا سلطانی

 

94-04-169-30842

بررسی اثرات ضد زخم معده عصاره تام و فرکشن های مختلف سرشاخه هوایی گیاه Oliveria decumbens Vent (مطالعه حیوانی)

دکتر مهدی وزیریان

مهزاد فرزد

94-04-169-30841

تهیه فرمولاسیون خوراکی از قارچ Ganoderma applanatum همراه با سنجش پایداری آن

دکتر مهدی وزیریان

مریم منصف اصفهانی

94-04-169-30817

سنتز و بررسی اثر سایتوتوکسیک مشتقات جدید کرومنون دارای گروه نیترو فنوکسی فنیل آکریلوئیل

دکتر عباس شفیعی

سمیرا محمدی ایزد

94-04-169-30728

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره تام اندام هوایی گیاه گل گندم مهاجر (Centaurea bruguierana (DC.) Hand.-Mazz.)

دکتر مهدی وزیریان

بهاره اوحدی حائری

94-04-169-30679

خالص سازی هدایت شونده با زیست-آزمون عصاره تام گیاه Centaurea bruguierana (DC.) Hand.-Mazz. در بررسی اثر ضد لوسمی (مطالعه in-vitro (

دکتر مهدی وزیریان

گلنوش میرزاحسینی

94-04-169-30669

بررسی میزان تاثیر فرمولاسیون نانو ژل اهسته رهش وریکونازول در شرایطINVITRO بر روی قارچ فوزاریوم

دکتر حمید اکبری جور

مینا اکبری

94-01-169-28719

سنتز سری جدید مشتقات H-1 ایمیدازول-فنوکسی متیل -1و2و3- تری آزول به منظور دستیابی به اثر سایتوتوکسیک

دکتر تهمینه اکبرزاده

نفیسه اقبال نژاد

94-01-169-28584

بررسی اثر ضد درد گیاه Salvia reuterana  و تعیین مواد موجود در فرکشن موثر آن

دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

عطیه مشمول

94-01-169-28583

بررسی اثر ضد اضطرابی گیاه Salvia hypoleuca  و تعیین مواد موجود در فرکشن موثر آن

دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

هدی بابایی بروجنی

94-01-169-28417

سنتز مشتقات جدید N-(5- برومومتیل )-4,5 –

دی هیدروتیازول-2-یل)بنزامید

دکتر علیرضا فرومدی

مرضیه گنجی زاده

94-01-169-28164

بررسی سمیت حاد و تحت مزمن اسانس Trachyspermum ammi در رت

دکتر آزاده منایی

داوود حکمتی

93-04-169-28407

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی فرکشن های ریشه گیاه Ficus Benghalensis

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

زینب عترت خواه

93-04-169-28382

بررسی و مقایسه ی مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نمونه های مختلف ناخنک در بازار گیاهان دارویی ایران

دکتر یعقوب امن زاده

مهشاد خواستار بروجنی

93-04-169-28269

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره های مختلف Ganoderma applanatum بر رده های سلول های سرطانی و نرمال به صورت in-vitro

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

نیلوفر زارع مایوان

93-04-169-28268

سنتز و بررسی اثرات بیوفیزیکال نانوکنژوگه گادولنیوم-دندریمر نسل دوم خطی_کروی با بار منفی کنژوگه به گلوکزامین به عنوان یک ماده ی حاجب تصویربرداری مولکولی تشدید رزونانس مغتاطیسی در بافت های سرطانی

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

سیده روژین حسینی

93-04-169-28175

بررسی اثر دهانشویه حاوی اسانس میوه زنیان   (Trachyspermum copticum) در بیماران مبتلا به التهاب لث

دکتر آزاده منایی

نیلوفر امینی

93-04-169-28163

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ  Fomes fomentarius

دکتر آزاده منایی

زهرا چگینی نژاد

93-04-169-28147

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Schizophyllum commune

دکتر حمید رضا منصف اصفهانی

نونا سادات آیت الهی موسوی

93-04-169-28146

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Trametes hirsuta

دکتر حمید رضا منصف اصفهانی

مریم اعوانی

93-04-169-28130

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Trametes gibbosa

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

امیر حسین سرکار

93-04-169-28129

بررسی اثر آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی قارچ Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

مرجان جعفری خرازی

93-04-169-28128

سنتز و بررسی اثرات بیوفیزیکال نانوکونژوگه گادولینیو) PLGA-پلی لاکتیک کو گلیکولیک اسید)- تریپتوفان به عنوان یک ماده حاجب جدید مولکولی در MRI

دکتر سید اسمعیل  سادات ابراهیمی

الناز صالحیان

93-04-169-28044

فرمولاسیون پودر خشک استنشاقی مونته لوکاست و ارزیابی برون تنی آن

دکتر اسماعیل حریریان

پویا فرامرزی

93-04-169-27094

سنتز و بررسی اثرات ضد هلیکوباکتر پیلوری مشتقات 2-(5- نیتروفوریل)-5-آریل تیو-1و3و4-تیادیازول

دکتر علیرضا فرومدی

پرهام فرومدی

93-04-169-27083

سنتز مشتقات کرومن[4و 3- b [ کرومنون به عنوان مهار کنندۀ آنزیم استیل کولین استراز

دکتر عباس شفیعی

پگاه قدیریان

93-02-169-26002

سنتز مشتقات جدید 4-بنزیلیدن-2-(پی پریدین-1-ایل)تیازول-5(4H)-اون و 4-بنزیلیدن-2-(سیکلوهگزیل آمینو)تیازول-5(4H)-اون به منظور دستیابی به اثر مهار کنندگی آنزیم لیپواکسیژناز

دکترتهمینه  اکبرزاده

سما قلی زاده

93-02-169-25999

بررسي نقش احتمالي سيستم هاي آدرنرژيک و سروتونرژيک در اثرات احتمالي ضدافسردگي داروي سلکوکسيب در موش صحرايي

دکتراعظم بختیاریان

مهرناز اسدی

93-02-169-25998

بررسي اثر ضد التهابي عصاره ريشه و اندام هوايي گياه سالويا روترانا به روش تست كاراجينان در موش صحرايي

دکتراعظم بختیاریان

آیدا رزم آور

93-02-169-25050

سنتز مشتات جدید 1و2و3-تری آزول 2و3-دی هایدرو کوئینازولین 4-اون به منظور دستيابي به اثرات سایتوتوکسیک

دکترتهمینه  اکبرزاده

فاطمه حسن شاهی

92-03-169-24360

ژن رسانی به سلول های سرطانی کلیه توسط پلی مری با پایه مشتقات کایتوزان

دکتر مرتضی رفیعی تهرانی

شیرین حکیمی

92-03-169-23825

طراحی،سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگی آنزیم استیل کولین استراز مشتقات جدیدی از بنزیلیدین رودانین ها

دکتر عباس شفیعی

نگاه شفیعی

92-02-169-23584

بررسی اثر آنالوگهای جدید سروتونینی در درمان افسردگی در موش سوری نر

دکتراحمدرضا دهپور

گلناز محب زاده

92-02-169-23261

بررسی میزان فلزات سمی و غیر سمی در آب آشامیدنی مناطق 20 گانه تهران به روش جذب اتمی

دکتر سیدفاضل شمسا

مونا اخگر- آیدا عزیزی- شیوا بدریان- پروین السادات عطایی

92-02-169-23199

مقایسه نحوه تجویز محلول گاواژ استاندارد در بیماران بستری در بخش های بیمارستانی دریافت کننده تغذیه روده ای

دکتر محمدرضا جوادی

بهاره باقری دربندی

92-02-169-23147

بررسی تأثیر داروی نیترازپام بر افسردگی و کنجکاوی در موش سوری و نقش سیستم آدرنرژیک و کانال پتاسیم

دکتر اعظم بختیاریان

پردیس آژند

92-01-169-20926

اثر ترکیبی از آزلائیک اسید 1.5% و مینوکسیدیل 5% و کافئین 1% در کاهش ناحیه نکروتیک فلاپهای پوستی و تعاملات سلولی و ملکولی آن در موش صحرایی

دکتر  اعظم  بختیاریان

مهتاب فرخی

92-01-169-20769

تهیه نانو فیبرهای پلیمری جهت دارو رسانی داروهای ضد اعتیاد

دکتر اسماعیل حریریان

مانیا حبیبی جویباری

 

 

 

 

Close