تعداد بازدید : 3355

اعضای شورای پژوهشی

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی طرح های تحقیقاتی

ردیف

نام استاد

1

دکتر سید اسمعیل سادات ابراهیمی

2

دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی

3

دکتر محمد شریف زاده

4 دکتر عفت سوری

5

دکتر اسماعیل حریریان

6 دکتر حسین خلیلی

7

دکتر سهراب خوشخو

8 دکتر علی محمدی

9

دکتر محمدرضا دلنوازی

10

دکتر مهدی شفیعی اردستانی

دبیر شورای پژوهشی

یوسف سیفعلی زاده

 

 

Close