کد: 17587      تعداد بازدید : 12997

 

 

 

آزمايشگاه عمومی از بهمن ماه سال 1393 در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با هدف انجام امور آموزشي، تحقيقاتي و پژوهش راه اندازي و شروع به كار نمود و آزمایشگاه های بیوشیمی ، انگل شناسی و قارچ شناسی ، فیزیولوژی و ایمونولوژی در این واحدارائه و تدریس می گردد.

 


آزمایشگاه بیوشیمی :

آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی :

آزمایشگاه فیزیولوژی :

آزمایشگاه ایمونولوژی :

 

اين آزمايشگاه در حال حاضر داراي دستگاه هاي زير مي باشد 

 

       

آب مقطرگیری                                                                    ورتکس

       

   الکتروفورز  عمودی                                                                الایزا ریدر

      

میکروسکوپ اینورت و فلورسانس                                                       میکروسکوپ نوری

       

   سانتریفیوژ شناور                                                         سانتریفیوژ(هماتوکریت)

       

سانتریفیوژ زاویه ثابت(اپندرف)                                                         سانتریفیوژ زاویه ثابت(فالکونی)

      

بن ماری                                                                         اسپکتروفتومتر

          

استریو میکروسکوپ                                                                       ترازو      

        

اسپیرومتر                                                                      ph متر

       

انکوباتور                                                                                آون

       

ترانس لومیناتور                                                                        الکتروفورز  افقی

       

الکتروکاردیوگرام                                                                  تقطیر در خلا (روتاری)

         

         اتوسکوپ                                                                           افتالموسکوپ

       

چکش رفلکس                                                                 فشار سنج و استتوسکوپ

      

           ژل داک                                                                        هیتراستیرر

 

 

      

Close