کد: 17592      تعداد بازدید : 4771

 

 

بی شک این آزمایشگاه جذابترین واحد عملی در دانشکده داروسازی میباشد که در 2 واحد در نیم سال اول تحصیلی ارائه میگردد هدف از برگزاری این آزمایشگاه مطالعه واکنش متقابل داروها یا مواد شیمیایی بر موجودات زنده ( موش رات ،موش سوری، خرگوش، کبوتر)که منجر به ایجاد اثرات زیستی  این ترکیبات به طور مشهود روی حیوانات میگردد .حیوانات از انستیتو پاستور یا موسسه واکسن وسرم سازی رازی تهیه میگردند .

 

 

     

     

Close