کد: 17607      تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن    تعداد بازدید : 1136

آرشیو برنامه هفتگی ورودی 94

 

 

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

برنامه هفتگي نيمسال اول (95-94)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 1

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

تشریح و بافت نظری
دانشکده داروسازی پردیس

 

شیمی عمومی نظری
دانشکده داروسازی پردیس

 

شیمی عمومی عملی (گروه1)
دانشکده داروسازی پردیس

 

شیمی عمومی عملی (گروه2)
دانشکده داروسازی پردیس

 

يكشنبه

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

 

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه
 

تشریح و بافت عملی(گروه1)
گروه آناتومی

 

تشریح و بافت عملی(گروه2)
گروه آناتومی

 

دوشنبه

اخلاق اسلامی
دانشکده داروسازی پردیس

 

اندیشه اسلامی1
دانشکده داروسازی پردیس

 

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

 

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

 

سه شنبه

شیمی عمومی نظری
دانشکده داروسازی پردیس

شیمی عمومی نظری
دانشکده داروسازی پردیس

 

شیمی عمومی عملی (گروه2)
دانشکده داروسازی پردیس

 

شیمی عمومی (گروه1)
دانشکده داروسازی پردیس

 

چهارشنبه

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

ادبیات فارسی
تالار بافت شناسی

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگ

 

 

برنامه هفتگي نيمسال دوم (95-94)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 2

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

شیمی آلی نظری1

بیوشیمی پایه نظری

فیزیک در داروسازی عملی
(گروه 1)

فیزیک در داروسازی عملی
(گروه2)

يكشنبه

فیزیک در داروسازی نظری

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

زبان عمومی

زبان عمومی

دوشنبه

شیمی آلی نظری1

بیوشیمی پایه نظری

بیوشیمی عملی (گروه1)

بیوشیمی عملی (گروه 2)

سه شنبه

زبان عمومی

ریاضیات *

شیمی آلی عملی1 (گروه1)

شیمی آلی عملی 1 (گروه 2)

چهارشنبه

اندیشه اسلامی 2

متون اسلامی

زبان عمومی

زبان عمومی

 

برنامه هفتگي نيمسال دوم (96-95)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 4

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

ایمونولوژی
(تئوری)

فیزیولوژی 2
(تئوری)

اصول خدمات بهداشتی
 

_______

يكشنبه

ایمونولوژی
(تئوری)

تاریخ اسلام
 

شیمی تجزیه
(حل تمرین)

_______

دوشنبه

کمک های اولیه

فیزیولوژی2
(تئوری)

دانش خانواده (دختران)
دانش خانواده (پسران)

_______

سه شنبه

فیزیولوژی(گروه1)
عملی

 

فیزیولوژی (گروه2)
عملی

ایمونولوژی (گروه1)
عملی

 

ایمونولوژی (گروه2)
عملی

چهارشنبه

شیمی تجزیه
(تئوری)

شیمی تجزیه (گروه1)
عملی 14-10

شیمی تجزیه (گروه2)
عملی 18-14

 

_______

 

برنامه هفتگي نيمسال اول(97-96)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 5

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فارماسیوتیکس1


فارماسیوتیکس1

_______

_______

يكشنبه

_______

زبان تخصصی

آمارنظری

آمارعملی

دوشنبه

فیزیکال1

داروهای بیولوژیک

_______

_______

سه شنبه

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

شیمی دارویی1

_______

چهارشنبه

فارماکولوژی1

فارماکولوژی1

شیمی دارویی1

_______

برنامه هفتگي نيمسال دوم (97-96)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 6

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فارماسیوتیکس نظری2

گیاهان دارویی نظری گیاهان دارویی عملی _______

يكشنبه

______

واژه شناسی

شیمی دارویی2

______

دوشنبه

فارماسیوتیکس نظری2

فیزیکال2

شیمی دارویی2

_______

سه شنبه

فارماسیوتیکس نظری2

فارماسیوتیکس عملی2

فارماسیوتیکس عملی2

_______

چهارشنبه

فارماکولوژی نظری 2

فارماکولوژی نظری2

فارماکولوژی عملی

_______

 

برنامه هفتگي نيمسال اول(98-97)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 7

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

_______

_______ _______ _______

يكشنبه

سم شناسی نظری

فارماسیوتیکس 3 نظری

بیوتکنولوژی دارویی

بیوتکنولوژی دارویی

دوشنبه

مفردات پزشکی1

کشت سلولی

شیمی دارویی3

_______

سه شنبه

دارودرمانی1

دارودرمانی1

فارماسیوتیکس3 عملی

فارماسیوتیکس3 عملی

چهارشنبه

شیمی دارویی3

فارماسیوتیکس3 نظری

سم شناسی عملی

سم شناسی عملی

 

برنامه هفتگي نيمسال دوم (98-97)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 8

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

بیوفارماسی

بیوفارماسی کارآموزی داروخانه1 کارآموزی داروخانه1

يكشنبه

فارماسیوتیکس نظری4

فارماسیوتیکس نظری4

کارآموزی داروخانه1
فارماکوگنوزی عملی

کارآموزی داروخانه1
فارماکوگنوزی عملی

دوشنبه

کارآموزی داروخانه1

کارآموزی داروخانه1

کارآموزی داروخانه1

کارآموزی داروخانه1

سه شنبه

دارودرمانی2

دارودرمانی2

روشهای آنالیز دستگاهی نظری

روشهای آنالیز دستگاهی عملی

چهارشنبه

مفردات پزشکی2

مفردات پزشکی2

فارماکوگنوزی عملی
12-14

فارماکوگنوزی عملی
14-16

پنج شنبه کارآموزی داروخانه1 کارآموزی داروخانه1 کارآموزی داروخانه1 کارآموزی داروخانه1

 

برنامه هفتگي نيمسال اول (99-98)

داروسازي ورودي 1396- نيمسال5

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فارماسیوتیکس 2 نظری -------------- -------------- --------------

يكشنبه

اخلاق در داروسازی

فارماسیوتیکس 2 نظری

زبان تخصصی
زبان تخصصی

دوشنبه

فارماسیوتیکس 2 نظری

فیزیکال 1

داروهای بیولوزیک

-------------

سه شنبه

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

شیمی دارویی1

--------------

چهارشنبه

فارماکولوژی1

فارماکولوژی1

شیمی دارویی1

--------------

پنجشنبه -------------- -------------- -------------- --------------

 

   

Close