تعداد بازدید : 3105

آزمایشگاه بیوشیمی

 

مطالبی که در این آزمایشگاه ارائه می شود عبارتند از :

  • تیتراسیون
  • آزمایش کیفی قندها
  • آزمایش کیفی اسیدهای آمینه
  • آزمایش کیفی پروتئین ها
  • بررسی واکنش های آنزیمی
  • اسپکتروفتومتری
  • فلیم فتومتر
  • پروتئین های سرم
  • اندازه گیری هموگلوبین A2
  • استخراج DNA
Close