تعداد بازدید : 14229

آزمایشگاه فیزیولوژی

 

 

مطالبی که در این آزمایشگاه ارائه می شود عبارتند از :

جهت دریافت فایلها بر روی کلیک نمایید

 

آشنایی با میکروسکوپ

آشنایی با لام نئوبار

شمارش گلبول سفید و گلبول قرمز خون

مرفولوژی گلبول های سفید  

HCT

BT , CT

اسمز

فشارخون و صداهای قلب

نوار قلب

اسپیرومتری

بررسی رفلکس های عصبی

افتالموسکوپ و اتوسکوپ

 

 

Close