تعداد بازدید : 6301

ورودی 96

آرشیو برنامه هفتگی

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

 

برنامه هفتگي نيمسال اول(1399-1400)

داروسازي ورودي 1396- نيمسال7

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فارماسیوتیکس نظری4 فارماسیوتیکس نظری4 بیوفارماسی بیوفارماسی

يكشنبه

فارماسیوتیکس عملی4

فارماسیوتیکس عملی4

شیمی دارویی3 --------------
 

دوشنبه

داروشناسی نظری3

داروشناسی نظری3

داروشناسی عملی

داروشناسی عملی

سه شنبه

دارودرمانی2

دارودرمانی2

شیمی دارویی3

--------------

چهارشنبه

مفردات پزشکی2

مفردات پزشکی2

مفردات پزشکی1 عملی
12-14

مفردات پزشکی2عملی
14-16

پنجشنبه -------------- -------------- -------------- --------------

 

    محل برگزاري : كلاس 4 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

       - زمان شروع ترم 15 /1399/6 و پايان ترم  1399/10/10 مي باشد.    

         -  زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1399/6/29 لغایت 1399/7/1

        -  زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/9/8لغايت 1399/9/11

        -  زمان برگزاری امتحانات : 1399/10/13 لغایت  1399/10/24

 

  

برنامه هفتگي نيمسال دوم(99-98)

داروسازي ورودي 1396- نيمسال6

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فارماسیوتیکس نظری3 فارماکوگنوزی نظری1 -------------- --------------

يكشنبه

--------------

فارماسیوتیکس نظری3

شیمی دارویی2 --------------
 

دوشنبه

ملزومات و تجهیزات پزشکی

فیزیکال2

شیمی دارویی2

-------------

سه شنبه

دارودرمانی1

دارودرمانی1

فارماسیوتیکس عملی2

فارماسیوتیکس عملی2

چهارشنبه

فارماکولوژی نظری2

فارماکولوژی نظری2

فارماسیوتیکس عملی 3

فارماسیوتیکس عملی 3

پنجشنبه -------------- -------------- -------------- --------------

 

    محل برگزاري : كلاس 4 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

-             زمان شروع ترم 12 /1398/11 و پايان ترم  1399/3/21 مي باشد.    

-           زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1398/117/26 لغایت 1398/11/29

-           زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/2/13لغايت 1399/2/16

-           زمان برگزاری امتحانات : 1399/3/24 لغایت  1399/4/4             

 

 

 

Close