تعداد بازدید : 446

آرشیو برنامه هفتگی ورودی 96

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

برنامه هفتگي نيمسال اول(97-96)

داروسازي ورودي 1396- نيمسال 1

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

اخلاق اسلامی
اندیشه اسلامی1
تشریح و بافت عملی (گروه1) تشریح و بافت عملی (گروه 2)

يكشنبه

ریاضیات

شیمی عمومی نظری

شیمی عمومی عملی (گروه1) شیمی عمومی عملی (گروه2)

دوشنبه

زبان

زبان

زبان زبان

سه شنبه

شیمی عمومی نظری

تشریح و بافت نظری شیمی عمومی عملی (گروه2)

شیمی عمومی عملی (گروه 1)

چهارشنبه

زبان زبان ادبیات فارسی

زبان

2                        برنامه هفتگي نيمسال دوم(97-96)

داروسازي ورودي 1396- نيمسال 2

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

شیمی آلی نظری1
بیوشیمی پایه نظری
بیوشیمی عملی
گروه1
بیوشیمی عملی
گروه2

يكشنبه

فیزیک در داروسازی نظری

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

*دانش خانواده (دختران)
*دانش خانواده (پسران)
-----------

دوشنبه

شیمی آلی نظری1

بیوشیمی پایه نظری

متون اسلامی اندیشه اسلامی2

سه شنبه

زبان عمومی

زبان عمومی

شیمی آلی عملی1
گروه1

شیمی آلی عملی1
گروه2

چهارشنبه

زبان عمومی

زبان عمومی

زبان عمومی

زبان عمومی

پنجشنبه مهارتهای زندگی2 مهارتهای زندگی2 مهارتهای زندگی2 --------------

 

برنامه هفتگي نيمسال اول(98-97)

داروسازي ورودي 1396- نيمسال 3

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فیزیولوژی نظری 1
انگل شناسی نظری

شیمی آلی 2 عملی
(گروه1)
شیمی آلی 2 عملی
(گروه2)

يكشنبه

فیزیولوژی نظری 1

انگل شناسی نظری


انگل شناسی عملی
(گروه1)

انگل شناسی عملی
(گروه2)

دوشنبه

--------------

میکروب و ویروس نظری

میکروب و ویروس نظری

شیمی آلی 2 نظری

سه شنبه

میکروب عملی
(گروه1)

میکروب عملی
(گروه2)

ریشه های انقلاب اسلامی

--------------

چهارشنبه

شیمی آلی 2 نظری

شیمی آلی 2 نظری
(حل تمرین)

تربیت بدنی دختران

--------------

پنجشنبه تربیت بدنی پسران -------------- -------------- --------------

 

برنامه هفتگي نيمسال دوم (98-97)

داروسازي ورودي 1396- نيمسال4

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

ایمونولوژی نظری فیزیولوژی نظری2 اصول خدمات بهداشتی --------------

يكشنبه

ایمونولوژی نظری

گیاهان دارویی نظری

فیزیولوژی عملی
فیزیولوژی عملی

دوشنبه

کمک های اولیه

فیزیولوژی نظری2

ایمونولوژی عملی گروه 1

ایمونولوژی عملی گروه2

سه شنبه

فارماسیوتیکس1

فارماسیوتیکس1

گیاهان دارویی عملی

گیاهان دارویی عملی

چهارشنبه

شیمی تجزیه نظری

شیمی تجزیه نظری

شیمی تجزیه عملی گروه1

شیمی تجزیه عملی گروه2

پنجشنبه -------------- -------------- -------------- --------------

 

برنامه هفتگي نيمسال اول (99-98)

داروسازي ورودي 1396- نيمسال5

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فارماسیوتیکس 2 نظری -------------- -------------- --------------

يكشنبه

اخلاق در داروسازی

فارماسیوتیکس 2 نظری

زبان تخصصی
زبان تخصصی

دوشنبه

فارماسیوتیکس 2 نظری

فیزیکال 1

داروهای بیولوزیک

-------------

سه شنبه

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

شیمی دارویی1

--------------

چهارشنبه

فارماکولوژی1

فارماکولوژی1

شیمی دارویی1

--------------

پنجشنبه -------------- -------------- -------------- --------------

 

 

 

Close