تعداد بازدید : 1119

ورودی97

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

 

فیزیولوژی  (2 واحد نظری)، نيمسال سوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه 

24 

6

98

دکتر کشاورز 

8-10 

 

 

دوشنبه 

25 

6

98

دکتر کشاورز

8-10

 

 

 

انگل شناسی (2واحد نظری)، نيمسال سوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه 

24 

6

98

دکتر رکنی

 10-12

 

 

یکشنبه              

    

شیمی آلی2  (3 واحد نظری)، نيمسال سوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه 

25 

6

98

دکتر سادات 

15-17 

 

 

یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

میکروب شناسی(2واحد نظری)، نيمسال سوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه 

25 

6

98

دکتر فاضلی

 10-12

 

 

دوشنبه 25 6 98 دکتر فاضلی 13-15    

 

 

 

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

 

فیزیولوژی  (2 واحد نظری)، نيمسال سوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه 

24 

6

98

دکتر کشاورز 

8-10 

 

 

یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگل شناسی (2واحد نظری)، نيمسال سوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه 

24 

6

98

دکتر رکنی

 10-12

 

 

یکشنبه              

 

 

 

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

 

فیزیولوژی  (2 واحد نظری)، نيمسال سوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه 

24 

6

98

دکتر کشاورز 

8-10 

 

 

یکشنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگل شناسی (2واحد نظری)، نيمسال سوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه 

24 

6

98

دکتر رکنی

 10-12

 

 

یکشنبه              

 

 

 

 

-->

-->

Close