تعداد بازدید : 250

آرشیو برنامه هفتگی ورودی97

 

 

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

  

برنامه هفتگي نيمسال اول(98-97)

داروسازي ورودي 1397- نيمسال 1

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

اخلاق اسلامی

اندیشه اسلامی1 تشریح و بافت عملی
(گروه1)
تشریح و بافت عملی
(گروه2)

يكشنبه

شیمی عمومی نظری

شیمی عمومی نظری

شیمی عمومی عملی
(گروه1)

شیمی عمومی عملی
(گروه2)

دوشنبه

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

زبان
کالج زبان بین الملل دانشگاه

سه شنبه

ریاضیات

تشریح و بافت نظری

شیمی عمومی عملی
(گروه2)

شیمی عمومی عملی
(گروه1)

چهارشنبه

زبان

زبان

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

پنج شنبه مهارتهای زندگی1 --------------- --------------- ---------------

  

برنامه هفتگي نيمسال دوم (98-97)

داروسازي ورودي 1397- نيمسال 2

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

شیمی آلی نظری1

شیمی آلی نظری1 بیوشیمی عملی گروه1 بیوشیمی عملی گروه2

يكشنبه

فیزیک در داروسازی نظری

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

* تاریخ فرهنگ و تمدن

---------------

دوشنبه

بیوشیمی پایه نظری

بیوشیمی پایه نظری

متون اسلامی

اندیشه اسلامی2

سه شنبه

زبان عمومی
زبان پیش 2

زبان عمومی
زبان پیش 2

1شیمی آلی عملی
گروه1

شیمی آلی عملی1
گروه2

چهارشنبه

زبان عمومی
زبان پیش 2

زبان عمومی
زبان پیش 2

زبان عمومی
زبان پیش 2

زبان عمومی
زبان پیش 2

پنج شنبه

مهارتهای زندگی2
دفاع مقدس

مهارتهای زندگی2
دفاع مقدس

مهارتهای زندگی2
دفاع مقدس
---------------

 

  

برنامه هفتگي نيمسال اول (99-98)

داروسازي ورودي 1397- نيمسال 3

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

انگل شناسی نظری 

فارماسیوتیکس1 --------------- ---------------

يكشنبه

فیزیولوژی نظری1

انگل شناسی نظری

انگل شناسی عملی 
گروه1

انگل شناسی عملی
گروه2

دوشنبه

فیزیولوژی نظری1

میکروب و ویروس نظری

میکروب و ویروس نظری

شیمی آلی نظری2

سه شنبه

میکروب عملی
گروه1

میکروب عملی 
گروه2

شیمی آلی عملی 2 
گروه1

شیمی آلی عملی 2 
گروه2

چهارشنبه


شیمی آلی نظری2

شیمی آلی نظری2
حل تمرین

تربیت بدنی دختران

---------------

پنج شنبه

تربیت بدنی پسران
 

---------------

--------------- ---------------

 

Close