تعداد بازدید : 18359

تقویم آموزشی

تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

دوشنبه 99/6/10

پنجشنبه 99/6/13

شروع كلاسها

شنبه 99/6/15

زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري

شنبه 99/6/29

سه شنبه 99/7/1

زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري یا عملی

شنبه 99/9/8

سه شنبه 99/9/11

پايان كلاس ها

چهارشنبه 99/10/10

زمان برگزاري امتحانات

شنبه 99/10/13

چهارشنبه 99/10/24

بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات

دوشنبه 99/10/15

چهارشنبه 99/11/15

تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال دوم سال تحصيلي1400-1399

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

زمان ثبت نام و انتخاب واحد

شنبه 99/10/27

چهارشنبه 99/11/1

شروع كلاسها

شنبه 99/11/4

زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري

شنبه 99/11/18

سه شنبه 99/11/21

زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري یا عملی

شنبه 1400/2/11

دو شنبه 1400/2/13

پايان كلاس ها

چهارشنبه 1400/3/12

زمان برگزاري امتحانات

یکشنبه 1400/3/16

دوشنبه 1400/3/31

بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات

سه شنبه 1400/3/18

چهارشنبه 1400/4/16

 

 

نظر شما :
captcha
Close