دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 17288      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ يکشنبه ۳۱ خرداد تعداد بازدید : 10986

برنامه هفتگي | ورودی 94

ورودی 94

آرشیو برنامه هفتگی

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

 

برنامه هفتگي نيمسال اول(1399-1400)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 11

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

کارورزی صنعت

کارورزی صنعت کارورزی صنعت کارورزی صنعت

يكشنبه

کارورزی بالینی

کارورزی بالینی

کارورزی بالینی

کارورزی بالینی

دوشنبه

----------

فرهنگ و تمدن

----------

----------

سه شنبه

----------

----------

----------

----------

چهارشنبه

----------

موادخوراکی و رژیم درمانی
10-13

----------
 

----------

پنج شنبه پایان نامه3 پایان نامه3 ---------- ----------

 

    محل برگزاري : كلاس 2 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

 -           زمان شروع ترم 15 /1399/6 و پايان ترم  1399/10/10 مي باشد.    

-           زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1399/6/29 لغایت 1399/7/1

-           زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/9/8لغايت 1399/9/11

-           زمان برگزاری امتحانات : 1399/10/13 لغایت  1399/10/24

 

 

برنامه هفتگي نيمسال اول(1399-1400)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 10

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

کارآموزی صنعت

کارآموزی صنعت کارآموزی صنعت کارآموزی صنعت

يكشنبه

فراورده های ارایشی-بهداشتی
9-11

فراورده های ارایشی-بهداشتی
11-13

داروسازی هسته ای

داروسازی هسته ای

دوشنبه

----------

----------

----------

----------

سه شنبه

مدیریت و اقتصاد

مدیریت و اقتصاد

----------

----------

چهارشنبه

----------

----------

----------
 

----------

پنج شنبه پایان نامه2 پایان نامه2 ---------- ----------

 

    محل برگزاري : كلاس 2 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

 -           زمان شروع ترم 15 /1399/6 و پايان ترم  1399/10/10 مي باشد.    

-           زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1399/6/29 لغایت 1399/7/1

-           زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/9/8لغايت 1399/9/11

-           زمان برگزاری امتحانات : 1399/10/13 لغایت  1399/10/24

 

 

برنامه هفتگي نيمسال دوم(99-98)

داروسازي ورودي 1394- نيمسال 10

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

کارآموزی صنعت

کارآموزی صنعت کارآموزی صنعت کارآموزی صنعت

يكشنبه

فراورده های ارایشی-بهداشتی
9-11

فراورده های ارایشی-بهداشتی
11-13

داروسازی هسته ای

داروسازی هسته ای

دوشنبه

----------

----------

----------

----------

سه شنبه

مدیریت و اقتصاد

مدیریت و اقتصاد

----------

----------

چهارشنبه

----------

----------

----------
 

----------

پنج شنبه پایان نامه2 پایان نامه2 ---------- ----------

 

    محل برگزاري : كلاس 2 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

 -           زمان شروع ترم 12 /1398/11 و پايان ترم  1399/3/21 مي باشد.    

-           زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1398/117/26 لغایت 1398/11/29

-           زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/2/13لغايت 1399/2/16

-           زمان برگزاری امتحانات : 1399/3/24 لغایت  1399/4/4