دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18399      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۳ تير تعداد بازدید : 3514

آزمایشگاه عمومی | آزمایشگاه ایمونولوژی

آزمایشگاه ایمونولوژی

 

 

مطالبی که در این آزمایشگاه ارائه می شود عبارتند از :

 •  آگلوتیناسیون – CRP
 • آگلوتیناسیون – رایت به روش لوله ای
 • هماگلوتیناسیون – تعیین گروه خونی
 • کراس مچ
 • نوترالیزاسیون – ASO
 • ایمونوپرسی پیتاسیون – SRID  - دابل دیفیوژن – الکتروفورز
 • الایزا
 • فاگوسیتوز
 • ایمونوفلورسانس
 • جداسازی سلول ها – HLA typing
 • تکثیر DNA