دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 18881      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ شهريور تعداد بازدید : 688

برگزاري كلاسها | ورودی97

ورودی97

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

شيمي آلي 1  (3 واحد نظری)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

27

11

97

دکتر فرومدی

8-12

 

مقدمات شیمی آلی و نامگذاری

شنبه

4

12

97

دکتر فرومدی

8-12

 

آلکانها- واکنش ها و روش های تهیه

شنبه

11

12

97

دکتر فرومدی

8-12

 

واکنش های رادیکالی

شنبه

18

12

97

دکتر فرومدی

8-12

 

استرو شیمی -1

شنبه

17

1

98

دکتر فرومدی

8-12

 

استرو شیمی -2

دوشنبه 19 1 98 دکتر فرومدی 8-10    

شنبه

24

1

98

دکتر فرومدی

8-12

 

استرو شیمی -3

چهارشنبه 28 1 98 دکتر فرومدی 8-12    

شنبه

31

1

98

دکتر امینی

8-12

 دکتر فرومدی

الکیل هالیدها و واکنشهای SN2

شنبه

7

2

98

دکترامینی

8-12

 

واکنش های SN1

شنبه

14

2

98

دکتر امینی

8-12

 

واکنشهای حذفی

شنبه

21

2

98

دکتر امینی

8-12

 

واکنش های حذفی

چهارشنبه 25 2 98 دکتر امینی 8-12    

شنبه

28

2

98

دکتر فرومدی

8-12

دکتر امینی 

امتحان میان ترم

شنبه

4

3

98

دکتر امینی

8-12

 

واکنش های ترکیبات اتیلنی

شنبه

7

3

98

دکتر امینی

8-12

 

واکنش های ترکیبات اتیلنی

شنبه

11

3

98

دکتر امینی

8-12

 

واکنش های ترکیبات استیلنی و دی ان ها

شنبه

18

3

98

دکتر امینی

8-12

 

ترکیبات حلقوی اشباع

شنبه

25

3

98

دکتر فرومدی

8-12

 

حل تمرین

 

فیزیک  (2 واحد نظری)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

يكشنبه

28

11

97

دکتررئوفی

8-10

 

فیزیک نور : امواج الکترومغناطیس و پلاریزاسیون

يكشنبه

5

12

97

دکتررئوفی

8-10

 

فیزیک نور : امواج الکترومغناطیس و پلاریزاسیون

يكشنبه

12

12

97

دکتررئوفی

8-10

 

فیزیک نور : نورشناسی موجی

يكشنبه

19

12

97

دکتررئوفی

8-10

 

فیزیک نور :نور شناسی موجی

يكشنبه

26

12

97

دکتررئوفی

8-10

 

فیزیک نور :لیزر

يكشنبه

18

1

98

دکتررئوفی

8-10

 

فیزیک نور :لیزر

يكشنبه

25

1

98

دکتررئوفی

8-10

 

نور و فیزیک نوین: (پلانک فتو الکتریک کامپتون)

يكشنبه

1

2

98

دکتررئوفی

8-10

 

نور و فیزیک نوین: ( تئوری و خواص موجی نور)

يكشنبه

8

2

98

دکتررئوفی

8-10

 

مایعات: (کشش سطحی شاره ویسکوزیته)

يكشنبه

15

2

98

دکتررئوفی

8-10

 

مایعات: (کشش سطحی شاره ویسکوزیته)

يكشنبه

22

2

98

دکتر شفیعی اردستانی

8-10

 

فیزیک هسته و رادیو اکتیو

يكشنبه

29

2

98

دکتر شفیعی اردستانی

8-10

 

فیزیک هسته و رادیو اکتیو

يكشنبه

5

3

98

دکتر شفیعی اردستانی

8-10

 

پرتوهای یون ساز

يكشنبه

12

3

98

دکتر شفیعی اردستانی

8-10

 

فیزیک  SPEC

يكشنبه

19

3

98

دکتر شفیعی اردستانی

8-10

 

فیزیک PET

 

بیولوژی مولکولی و ژنتیک  (2 واحد نظری)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

24

11

97

دكتر توكلي بزاز

13-15

 

تاريخچه، ارزش و اهميت علم ژنتيك

يكشنبه

21

11

97

دكتر ايزدي

10-12

 

مروري بر ساختمان اسيدهاي نوكلئيك و ساختار ژن

يكشنبه

28

11

97

دکتر نوري دلويي

10-12

دكتر ايزدي 

ژنتيك مولكولي و جهش هاي ژني، اهميت و كاربردها

يكشنبه

5

12

97

دكتر كرامتي پور

10-12

 دكتر ايزدي 

اهميت ژنتيك مندلي و كاربرد آمار و احتمالات، نكات كليدي واستثناهاي عمده بر قوانين مندل

يكشنبه

12

12

97

خانم دكتر  ايزدي

10-12

 دكترقدمي

مروري بر همانندسازي و نسخه برداري در DNA

يكشنبه

19

12

97

دكتر قدمي

10-12

 دکتر توکلی بزاز

فرآيند ترجمه در سنتز پروتئين

يكشنبه

26

12

97

دكتر قدمي

10-12

 

نحوه كنترل فعاليت ژنها

يكشنبه

18

1

98

 دكتر ايزدي

10-12

 

تقسيم سلول و چرخه سلولي و اهميت آن

يكشنبه

25

1

98

دكتر نوري دلويي

10-12

 

اساس مولكولي سرطانها و ژنتيك سرطان

يكشنبه

1

2

98

دكتر اكرمي

10-12

 

آشنايي با تراتوژن ها، كارسينوژن ها و موتاژن ها

يكشنبه

8

2

98

دكتر اكرمي

10-12

 

سيتوژنتيك و ناهنجاري هاي كروموزومي

يكشنبه

15

2

98

دکتر كرامتي پور

10-12

 

بيماريهاي تك ژني و الگوهاي انتقال آنها

يكشنبه

22

2

98

دكتر توكلي بزاز

10-12

 

وراثت هاي چند عاملي، ايمني و سيتوپلاسمي

يكشنبه

29

2

98

دكتر كابلي

10-12

 دكتر توكلي بزاز

روشهاي مهم ژن درماني در انسان همراه با نمونه هاي مهم

يكشنبه

5

3

98

دكتر كابلي

10-12

 

DNA Technology

يكشنبه

TBA

دكترتوكلي بزاز

10-12

 

Pharmacogenetics & Biosimilars

 

بیوشیمی پایه  (3 واحد نظری)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

24

11

97

دكتر امينيان

8-10

 

مقدمه، شناخت بيوشيمي وساختمان سلول
 آب وبافرهاي بيولوژيك

چهارشنبه

24

11

97

دكتر امينيان

10-12

 

ساختمان وخواص كربوهيدرات ها

دوشنبه

29

11

97

دكتر خليلي

8-10

 

ساختمان اسيد هاي آمينه

دوشنبه

29

11

97

دكتر خليلي

10-12

 

ساختمان پروتئين ها و هموگلوبين

دوشنبه

6

12

97

دكتر خليلي

8-10

 

ساختمان وخواص ليپيدها

دوشنبه

6

12

97

دكتر خليلي

10-12

 

ساختمان وخواص ليپيدها

دوشنبه

13

12

97

دكترنوروزي

8-10

 

ويتامين ها

دوشنبه

13

12

97

دكترنوروزي

10-12

 

ويتامين ها

دوشنبه

20

12

97

دكتر خليلي

8-10

 

آنزيم ها

دوشنبه

20

12

97

دكتر خليلي

10-12

 

آنزيم ها

دوشنبه

19

12

97

دكترگلستاني

8-10

 

بيوانرژتيك واكسيداسيون بيولوژيك

دوشنبه

19

12

97

دكترگلستاني

10-12

 

متابوليسم كربوهيدرات ها

دوشنبه

26

1

98

دكترگلستاني

8-10

 

متابوليسم كربوهيدرات ها

دوشنبه

26

1

98

دكترگلستاني

10-12

 

متابوليسم كربوهيدرات ها

دوشنبه

2

2

98

دكترگرگاني

8-10

 

متابوليسم ليپيدها

دوشنبه

2

2

98

دكترگرگاني

10-12

 

متابوليسم ليپيدها

دوشنبه

9

2

98

دكترگرگاني

8-10

 

متابوليسم ليپيدها

دوشنبه

9

2

98

دكترگرگاني

10-12

 

متابوليسم اسيدهاي آمينه وتركيبات ازت دار غير پروتئيني

چهارشنبه 11 2 98 دكترگلستاني 8-12    

دوشنبه

16

2

98

دكترگرگاني

8-10

 

متابوليسم اسيدهاي آمينه وتركيبات ازت دار غير پروتئيني

دوشنبه

16

2

98

دكترگرگاني

10-12

 

متابوليسم اسيدهاي آمينه وتركيبات ازت دار غير پروتئيني

دوشنبه

23

2

98

دكترپاسالار

8-10

 

ساختمان هورمون ها (كليات)

دوشنبه

23

2

98

دكترپاسالار

10-12

 

ساختمان هورمون ها(هيپوفيز-هيپوتالاموس و.......)

دوشنبه

30

2

98

دكترپاسالار

8-10

 

ساير هورمون ها

دوشنبه

30

2

98

دكترپاسالار

10-12

 

ساير هورمون ها

 

شيمي آلي  (1واحد عملي)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه

23

11

97

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

توضيحات راجع به نحوه كار در آزمايشگاه شيمي آلي و رعايت نكات ايمني، تحويل وسايل و تعيين محل

سه شنبه

30

11

97

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

بلوري كردن اسید بنزوئیک در آب

سه شنبه

7

12

97

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

تعيين نقطه ذوب آن

سه شنبه

14

12

97

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

معرفی و شناسایی حلالهای مورد استفاده در کریستالیزاسیون و بررسی سیستماتیک آنها برای این منظور

سه شنبه

21

12

97

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

اندازه گيري نقطه جوش

سه شنبه

20

1

98

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

بلوري كردن با یک حلال و دو حلال

سه شنبه

27

1

98

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

استخراج ساده و توضیح تکنیک های مختلف استخراج مواد موثره

سه شنبه

3

2

98

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

تقطير ساده يك جسم مايع وشناسايي دستگاههاي مختلف و وسايل براي تقطير از جمله تقطير در خلا         

سه شنبه

10

2

98

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

تقطير با بخار آب 

سه شنبه

17

2

98

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

کروماتوگرافی و TLC 

سه شنبه

24

2

98

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

تعیین ضریب شکست و تصعید  

سه شنبه

31

2

98

دکتر سادات ابراهیمی

13-17

 

سنتز آسپیرین و کریستال کردن و راندمان آن 

 

بیوشیمی (1 واحد عملي)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

نام گروه

موضوع

  شنبه

 27

11

97

دکترورداسبی

13-17 

 

 جلسه 1 – تیتراسیون

 شنبه 

 4

11

97

 دکتر ورداسبی

13-17

 

 جلسه 2 – آزمایش های کیفی قندها

  شنبه 11 12 97  دکتر ورداسبی 13-17   جلسه 3 – آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه و پروتئین ها 
  شنبه 18 12 97  دکتر ورداسبی 13-17   جلسه 4 – بررسی واکنش های آنزیمی
  شنبه 17 1 98 دکتر ورداسبی  13-17   جلسه 5 – اسپکتروفتومتری و اندازه گیری پروتئین های سرم
  شنبه 24 1 98 دکتر ورداسبی 13-17   جلسه 6 - کروماتوگرافی
  شنبه 7 2 98 دکتر ورداسبی 13-17   جلسه 7 - DNA
  شنبه 14 2 98 دکتر ورداسبی 13-17   جلسه 8 – فلیم فتومتری
شنبه 21 2 98 دکتر ورداسبی 13-17    

 

تاریخ فرهنگ و تمدن (2 واحد نظری)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یک  شنبه 

12

97

دکتر هدایتی

13-15 

 

 

 یک  شنبه

12 

12

97

 دکتر هدایتی

 13-15

 

 

 یک  شنبه 19 12 97 دکتر هدایتی 13-15    
 یک  شنبه 18 12 97 دکتر هدایتی 13-15    
 یک  شنبه 25 1 98 دکتر هدایتی 13-15    
 یک  شنبه 8 2 98 دکتر هدایتی 13-15    
 یک  شنبه 15 2 98 دکتر هدایتی 13-15    
 یک  شنبه 22 2 98 دکتر هدایتی 13-15    
 یک  شنبه 29 2 98 دکتر هدایتی 13-15    

 

متون اسلامی  (2 واحد نظری)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دو شنبه 

29 

11

97

اقای شریفی 

13-15 

 

 

دو شنبه 

 6

12

97

اقای شریفی 

13-15 

 

 

دو شنبه  13 12 97 اقای شریفی 13-15    
دو شنبه  20 13 97 اقای شریفی 13-15    
دو شنبه  19 1 98 اقای شریفی 13-15    
دو شنبه 26 1 98 اقای شریفی 13-15    
دو شنبه 2 2 98 اقای شریفی 13-15    
دو شنبه 9 2 98 اقای شریفی 13-15    
دو شنبه 16 2 98 اقای شریفی 13-15    
دو شنبه 23 2 98 اقای شریفی 13-15    

 

اندیشه اسلامی (2واحد نظری)، نيمسال دوم رشته داروسازي ورودي 97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دو شنبه 

29 

11

97

 اقای شریفی

 15-17

 

 

دو شنبه 6 12 97 اقای شریفی 15-17    
دو شنبه  13 12 97 اقای شریفی 15-17    
دو شنبه  20 12 97 اقای شریفی 15-17    
دو شنبه 19 1 98 اقای شریفی 15-17    
دو شنبه 26 1 98 اقای شریفی 15-17    
دو شنبه 2 2 98 اقای شریفی 15-17    
دو شنبه 9 2 98 اقای شریفی 15-17    
دو شنبه 16 2 98 اقای شریفی 15-17    
دو شنبه 23 2 98 اقای شریفی 15-17