دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده داروسازی
کد : 7319      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ شنبه ۲۵ آذر تعداد بازدید : 16945

برنامه هفتگي | ورودي97

برنامه هفتگي ورودي 97

آرشیو برنامه هفتگی

براي مشاهده برنامه زمانبندي ارائه دروس بر روي درس مورد نظر كليك كنيد

  

برنامه هفتگي نيمسال اول(1399-1400)

داروسازي ورودي 1397- نيمسال 5

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

فارماسیوتیکس نظری3

اخلاق در داروسازی فیزیکال فارماسی1 ---------------

يكشنبه

داروشناسی1

داروشناسی1

فارماسیوتیکس عملی2

فارماسیوتیکس عملی2

دوشنبه

فارماسیوتیکس نظری3

داروهای بیولوژیک

فارماسیوتیکس عملی3
 

فارماسیوتیکس عملی3

سه شنبه

بیوشیمی بالینی

بیوشیمی بالینی

شیمی دارویی1
 

---------------

چهارشنبه

شیمی دارویی1
 

شیمی دارویی1
 

کشت سلولی
 

---------------
 

پنج شنبه

---------------

---------------

--------------- ---------------

 

    محل برگزاري : كلاس 5 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

       - زمان شروع ترم 15 /1399/6 و پايان ترم  1399/10/10 مي باشد.    

         -  زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1399/6/29 لغایت 1399/7/1

        -  زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/9/8لغايت 1399/9/11

        -  زمان برگزاری امتحانات : 1399/10/13 لغایت  1399/10/24

 

        

برنامه هفتگي نيمسال دوم (99-98)

داروسازي ورودي 1397- نيمسال 4

ايام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه

ایمونولوژی نظری

فیزیولوژی نظری2 اصول خدمات بهداشتی ---------------

يكشنبه

ایمونولوژی نظری

گیاهان دارویی نظری

گیاهان دارویی عملی

گیاهان دارویی عملی

دوشنبه

فارماسیوتیکس نظری2

فیزیولوژی نظری2

ایمونولوژی عملی
گروه1

ایمونولوژی عملی
گروه2

سه شنبه

---------------

فارماسیوتیکس نظری2

فیزیولوژی عملی
گروه 1

فیزیولوژی عملی
گروه2

چهارشنبه

شیمی تجزیه نظری
 

شیمی تجزیه نظری
 

شیمی تجزیه عملی
گروه1

شیمی تجزیه عملی
گروه2

پنج شنبه

کمک های اولیه

---------------

--------------- ---------------

 

    محل برگزاري : كلاس 5 دانشكده داروسازي پرديس بين الملل

-             زمان شروع ترم 12 /1398/11 و پايان ترم  1399/3/21 مي باشد.    

-           زمان حذف و اضافه  برای دو درس نظری: 1398/11/26 لغایت 1398/11/29

-           زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: 1399/2/13لغايت 1399/2/16

-           زمان برگزاری امتحانات : 1399/3/24 لغایت  1399/4/4