کد: 7309-354816      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر    تعداد بازدید : 769

راهنمای ایجاد پروفایل در Google scholar

Google Scholar یا اسکولار جستجوگر از شرکت گوگل است که امکان جستجوی واژه‌های کلیدی در مقاله‌ها، رساله‌های علمی و گزارش‌های فنی را فراهم می‌کند.

ﺗﻬﯿﻪ رزوﻣﻪ،  ﮐﺎرﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ  و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده اش، ﮐﺎر و اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﺎدآوري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ آﺛﺎر و ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻟﺤﺎظ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ، ﺳﺎدﮔﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدن آن اﺑﺰار اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر ﯾﺎ ﻫﻤﺎن Google Scholar  Citation  و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ در آن راﻫﯽ ﺳﺎده و از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮب ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺳﮑﻮﻻر، ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻏﻨﯽ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻮﻻر ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً در ﺗﻬﯿﻪ روزﻣﻪ ﺧﻮد، ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗﻮان ﺟﻤﻊ آوري رﯾﺰ ﺑﻪ رﯾﺰ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﮑﻮﻻر ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ را ﻧﺪارﯾﺪ، با کمک راهنمای موجود در لینک زیر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ، ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

 

http://ftp.hbi.ir/info/scientometrics/guide-scholar.pdf

نظر شما :
captcha
Close