کد: 5872-344669      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۳ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۳ بهمن    تعداد بازدید : 1166

(فوري-مهم)......تمدید انتخاب واحد

قابل توجه دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران كه تا اين زمان موفق به انتخاب واحد در نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93نشده اند.

بدينوسيله اعلام مي دارد آخرين فرصت براي انتخاب واحد تا روز چهارشنبه مورخ 93/11/15 تعيين مي گردد .

 

اين دسته از دانشجويان توجه داشته باشند فرصت اعلام شده تمديد نمي گردد.

بديهي است دانشجوياني كه در تاريخ مقرر نسبت به انتخاب واحد خود اقدام ننمايند طبق مقررات آموزشي با آنان رفتار خواهد شد.

 

معاونت آموزشي

پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

Close