کد: 5793      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ دوشنبه ۲۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲ شنبه ۱۷ اسفند    تعداد بازدید : 7958

گروه‌هاي آموزشي حائز شرايط پذيرش دانشجو

گروه‌هاي آموزشي حائز شرايط پذيرش دانشجو

سایر گروه­هایی که حائز شرایط پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی می­باشند:

 

دانشكده پزشكي

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

آناتومي

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

میکروب‌شناسی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

بیوشیمی باليني

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

ایمونولوژی

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

آموزش پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

فیزیک پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

مهندسی پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

ويروس شناسي

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

روانشناسي باليني

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

قارچ شناسي پزشكي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

اخلاق پزشكي

     

   

بيولوژي توليد مثل

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

پزشكي مولكولي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

سالمند شناسي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

علوم اعصاب

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مهندسي بافت

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

انگل شناسي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

نانوتكنولوژي پزشكي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

فيزيولوژي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

سم شناسي عمومي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

ژنتيك انساني

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مجموع رشته‌ها: 21

 

 

 

دانشكده پيراپزشكي

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

مدیریت اطلاعات

بهداشتی و درمانی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

کتابداری و

اطلاع‌رسانی پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

خون‌شناسی آزمايشگاهي و بانك خون

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

بیوتکنولوژی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

فناوري اطلاعات سلامت

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مدارك پزشكي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مجموع رشته‌ها: 8

 

 

 

 

 

دانشكده فناوري‌هاي نوين

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

پردازش اطلاعات

زیستی و پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

زیست‌فناوری پزشکی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

نانوفناوری پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

پزشکی مولکولی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

علوم اعصاب

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مطالعات اعتیاد

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مهندسی بافت و سلول درمانی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

انفورماتيك پزشكي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مجموع رشته‌ها: 8

                                                                                                                

 

 

 

دانشكده بهداشت

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

سرفصل دروس

برنامه درسی

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

آمار زیستی

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

اپيدميولوژي

         

آموزش بهداشت

         

بهداشت محيط

سرفصل دروس

برنامه درسي 

برنامه درسي

سرفصل دروس

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

ويروس‌شناسي پزشكي

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

میکروب‌شناسی پزشکی

سرفصل دروس

برنامه درسي

   

ایمونولوژی پزشکی

سرفصل دروس

برنامه درسي

   

ارگونومی

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

مهندسی بهداشت حرفه‌ای

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

علوم بهداشتی در تغذیه

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

اقتصاد بهداشت

سرفصل دروس

برنامه درسي

برنامه درسي

سرفصل دروس

مدیریت خدمات بهداشتي و درماني

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

حشره‌شناسی و کنترل ناقلین

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

انگل‌شناسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

برنامه درسي

سرفصل دروس

قارچ‌شناسي پزشكي

سرفصل دروس

برنامه درسي

     

سلامت در بلایا و فوريتها

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

ارزيابي فناوري سلامت

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

بهداشت و ايمني مواد غذايي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

ميكروب شناسي مواد غذايي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مجموع رشته‌ها: 20

 

 

 

 

دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

مدیریت خدمات

بهداشتی و درمانی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

سلامت در بلایا و فوریتها

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

سیاستگذاری سلامت

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

فناوري اطلاعات سلامت

         

ارزيابي فناوري سلامت

         

اقتصاد بهداشت

   

برنامه درسي

سرفصل دروس

مدارک پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مدیریت اطلاعات

بهداشتی و درمانی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

انفورماتیک پزشکی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

آمار زیستی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مجموع رشته‌ها: 11

 

 

 

دانشكده پرستاري و مامايي

رشته

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

پرستاری مراقبت‌های ویژه

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مديريت پرستاري سالمند

         

بهداشت باروری

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مجموع رشته‌ها: 4

 

 

 

دانشكده توانبخشي

رشته

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

فیزیوتراپی

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

شنوایی‌شناسی

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

فیزیوتراپی ورزشی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

کار درمانی

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

کار درمانی رواني

         

گفتار درمانی

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

اپتومتری

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مدیریت توانبخشی

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

اعضاي مصنوعي

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

مجموع رشته‌ها: 9

 

 

  

دانشكده دندانپزشكي

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

سلامت دهان و

دندانپزشکی اجتماعی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مواد دندانی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

اندودانتیکس

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

بیماری‌های دهان و فک و صورت

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

جراحی دهان و فک و صورت

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

رادیولوژی فک و صورت

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

پروتزهای دندانی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

دندانپزشکی ترمیمی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

دندانپزشکی کودکان

     

برنامه درسيی

سرفصل دروس

ارتودانتیکس

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

پریودانتیکس

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مجموع رشته‌ها: 12

 

 

دانشكده داروسازي

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

بیوتکنولوژی دارویی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

کنترل دارو

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

شیمی دارویی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

فارماسیوتیکس

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

فارماکوتراپی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

فارماکوگنزی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

سم‌شناسی و داروشناسی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

زيست مواد دارويي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

نظارت بر امور دارو

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مديريت اقتصاد دارو

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

داروسازي هسته‌اي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مجموع رشته‌ها: 11

 

  

 

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
Load More...
Close