دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت امور دانشجویان بین الملل
کد : 5792      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ شنبه ۲ دي تعداد بازدید : 9203

گروه‌های آموزشی | دارای دانشجو

گروه‌ هاي آموزشي داراي دانشجو
گروه هاي آموزشي داراي دانشجو در تحصيلات تكميلي

 در حال حاضر، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پرديس بين‌الملل در گروه‌هاي آموزشي ذیل مشغول به تحصیل می­باشند:

  

دانشكده پزشكي

رشته

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

فیزیولوژی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس 

ژنتیک پزشکی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس 

فارماکولوژی

     

برنامه درسي

سرفصل دروس 

باكتري‌شناسي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

آناتومي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

ايميونولوژي و بيولوژي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

ميكروبيولوژي

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

فيزيك پزشكي

برنامه درسي

سرفصل دروس

   
مهندسی پزشکی بیو الکتریک          
بیولوژی تولید مثل          

مجموع رشته‌ها: 10

 

 

دانشكده بهداشت

رشته

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

بهداشت حرفه‌ای

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

مدیریت خدمات

بهداشتی و درماني

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

انگل شناسی        
قارچ شناسی پزشکی          

حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

اپیدمیولوژی

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

آمار زيستي

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

آموزش بهداشت

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

سیاستگذاری سلامت

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

بهداشت محيط

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

ويروس‌شناسي

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

ايميونولوژي

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

سلامت در بلايا و فوريت‌ها

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مجموع رشته‌ها: 13

  

 

دانشكده پرستاري و مامايي

رشته

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

پرستاری

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

مامایی

برنامه درسي 

سرفصل دروس

 

 

 

مجموع رشته‌ها: 2

  

 

دانشكده توانبخشي

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

فيزيوتراپي

برنامه درسي

سرفصل دروس

برنامه درسي

سرفصل دروس

مجموع رشته‌ها: 1

 

 

دانشكده داروسازي

رشته تحصيلي

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

فارماسیوتیکس

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

بيوتكنولوژي دارويي

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

فارماكوتراپي

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

سم‌شناسي

 

 

 

برنامه درسي

سرفصل دروس

مجموع رشته‌ها: 4

 

  

 

 

 

 

دانشكده پيراپزشكي

رشته تحصيلي

کارشناسی

برنامه درسی

سرفصل دروس

كارشناسي ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

راديوتراپي

برنامه درسي

سرفصل دروس

 

 

 

بيوتكنولوژي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

بيوانفورماتيك پزشكي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مجموع رشته‌ها: 3

 

 

 

 

  

دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي

رشته

کارشناسی ارشد

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

بيوتكنولوژي

برنامه درسي

سرفصل دروس

 

 

 

پزشكي مولكولي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

زيست‌فناوري پزشكي

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

علوم اعصاب

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

مطالعات اعتياد

     

برنامه درسي

سرفصل دروس

نانوفناوري پزشكي

   

برنامه درسي

سرفصل دروس

مهندسی بافت          

مجموع رشته‌ها: 7

 

  

  

دانشكده دندانپزشكي

رشته

تخصص

برنامه درسی

سرفصل دروس

دکترای تخصصی

برنامه درسی

سرفصل دروس

جراحي فك و صورت

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

Prosthodontics

برنامه درسي

سرفصل دروس

     

مجموع رشته‌ها: 2