نخستین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارکنان حوزه...
برگزاری نشست بررسی روش های راه اندازی رشته ها...
سومین جلسه پرسش و پاسخ با نماینده های دانشجوي...
جلسه پرسش و پاسخ با نماینده های دانشجويان پرد...
Close