برنامه آموزش الکترونیک رشته علوم آزمایشگاهی

هفته دوم بهمن ماه

 

آموزش الکترونیک

نام استاد

نام درس

ردیف

 ثبت در سیستم مجازی نماد (دانلود فایل)

سرکار خانم دکتر زارع

مقدمات آزمایشگاه

1

ارتباط با استاد توسط ایمیل

جناب آقای دکتر چنگیزی

فیزیک حیاتی

2

 

  فصل 21 صفحه 625 کتاب زبان اصلی: مسائل 3 و 5 و 7 و 10 و 25

  فصل 22 صفحه 652 کتاب زبان اصلی: مسائل 2 و 5 و 6 و 9 و 11 و 14

  فصل 23 (قانون گاوس) حذف

  فصل 24 صفحه 710 کتاب زبان اصلی: مسائل 1 و 3 و 19 و 41 و 42

  فصل 25 در جلسه بعد تدریس می شود

  فصل 26 صفحه 765 کتاب زبان اصلی: مسائل 1 و 3 و 12 و 13 و 14 و 16 و 17 و 18 و 20 و 23 

 

سرکار خانم باقری

فیزیک

3

فایل صدا

(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-

43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)

تصویر

گروه آناتومی

آناتومی

4

Oxford Word Skills: Topics:2,3,4,5,6,7,8,9,10

Touchstone2: Unite1, Writing

سرکار خانم فریدونی زبان 5

فایل پیوندهای کووالانسی

فایل آزمایشگاه شیمی عمومی

سرکار خانم دکتر ستاره شیمی 7

 

Close