برنامه آموزش الکترونیک رشته علوم آزمایشگاهی

فروردین ماه

 

 

آموزش الکترونیک

نام استاد

نام درس

ردیف

تصویر

1-2-3

سرکار خانم دکتر پاس بخش

آناتومی

1

فصل 24  پتانسیل الکتریکی: صفحه 710 کتاب زبان اصلی: مسائل 2و3و13و14و35و41و43

فصل 25  ظرفیت: صفحه 739 کتاب زبان اصلی: مسائل 2و3و8و9و10و11و29و31

فصل 26  جریان و مقاومت: صفحه765 کتاب زبان اصلی: مسائل 1و8و17و18و19و20و40و45

فصل 27  مدار: صفحه 795 کتاب زبان اصلی: مسائل 1و2و6و8و21و24

سرکار خانم باقری فیزیک عمومی 2

 

Close