برنامه آموزش الکترونیک رشته علوم آزمایشگاهی

اردیبهشت ماه

 

 

آموزش الکترونیک

نام استاد

نام درس

ردیف

حل تمرین

 (فصل 33  : صفحه 1004 کتاب زبان اصلی: مسائل  45و47و49و57و58

  فصل 34  : صفحه 1038 کتاب زبان اصلی: مسائل  1و6و7و41و42و43و45و47و49و 89)

«دستگاه حرارتی و طرز کار دستگاه انکوباتور  و مدارات آن» 

«سل کانتر»

سرکار خانم باقری

فیزیک عمومی

1

همزن مغناطیسی

سرکار خانم باقری فیزیک نظری 2

Standard Laboratory

Glassware & equipments

سرکار خانم دکتر

عین اللهی

درس مقدمات آزمایشگاه 3
 
Close