تابلوي راهنماي دروس

 

دروس گذرانده شده

 

دروس درحال برگزاري

 

دروس برنامه ريزي شده براي تر هاي آتي

 

 

 

پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشکي تهران

دروس رشته علوم آزمايشگاهي ورودي1394 ، از ابتدا تا اتمام تحصيل، اين دروس به صورت نيمسالي طبق جدول ذيل ارائه مي گردد و احتمال جابه جايي دروس بين برخي نيمسال ها وجود دارد.

نيمسال اول

جمع  واحد

پيش نياز

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

2

-

0

2

انديشه اسلامي 1

1

2

-

0

2

زبان پيش

2

2

-

0

2

فيزيک عمومي

3

1

همزمان با فيزيک عمومي

1

0

آزمايشگاه فيزيک عمومي

4

2

-

0

2

شيمي عمومي

5

1

همزمان با شيمي عمومي

1

0

آزمايشگاه شيمي عمومي

6

2

-

0

2

آناتومي نظري

7

1

همزمان با آناتومي نظري

1

0

آناتومي عملي

8

1

-

5/0

5/0

مقدمات علوم آزمايشگاهي

9

2

-

0

1

روانشناسي عمومي

10

2

-

0

2

اخلاق اسلامي

11

نيمسال دوم

جمع  واحد

پيش نياز

 

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

2

انديشه اسلامي 1

0

2

انديشه اسلامي 2

1

2

زبان پيش

0

3

زبان عمومي

2

3

شيمي عمومي

0

3

بيوشيمي عمومي

3

1

همزمان با بيوشيمي نظري

1

0

آزمايشگاه بيوشيمي عمومي

4

2

زيست سلولي مولکولي

0

2

ميکروب شناسي عمومي

5

2

-

0

2

کامپيوتر

6

2

زيست شناسي سلولي مولکولي

0

2

فيزيولوژي نظري

7

1

همزمان با فيزيولوژي

1

0

آزمايشگاه فيزيولوژي

8

2

-

0

2

زيست سلولي مولکولي

9

1

همزمان با زيست سلولي مولکولي نظري

1

0

آزمايشگاه زيست سلولي مولکولي

10

نيمسال سوم

جمع  واحد

پيشنياز

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

2

-

0

2

متون انگليسي و ترمينولوژي پزشکي

1

2

-

0

2

انقلاب اسلامي

2

1

-

1

0

تربيت بدني1

3

2

-

0

2

آمار حياتي

4

2

آناتومی

0

2

بافت شناسي نظري

5

1

همزمان با بافت شناسي

1

0

بافت شناسي عملي

6

3

بیوشیمی

0

3

بيوشيمي پزشکي 1

7

1

همزمان با بيوشيمي پزشکي  1

1

0

آزمايشگاه بيوشيمي پزشکي 1

8

2

ميکروب شناسي

0

2

باکتري شناسي پزشکي

9

1

همزمان با باکتري شناسي پزشکي

1

0

آزمايشگاه با کتري شناسي پزشکي 

10

1

ميکروب شناسي نظري

0

1

آزمايشگاه ميکروب شناسي

11

نيمسال چهارم

جمع  واحد

پيش نياز

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

3

-

0

3

ادبيات فارسي

1

2

بافت شناسي

0

2

آسيب شناسي

2

1

همزمان با آسيب شناسي

1

0

آزمايشگاه آسيب شناسي

3

2

بيوشيمي پزشکي 1

0

2

بيوشيمي پزشکي 2

4

1

همزمان با بيوشيمي پزشکي 2

1

0

آزمايشگاه بيوشيمي پزشکي 2

5

3

فيزيولوژي نظري

0

3

ايمني شناسي پزشکي

6

1

همزمان با ايمني شناسي پزشکي

1

0

آزمايشگاه ايمني شناسي پزشکي

7

1

تربيت بدني 1

1

0

تربيت بدني 2

8

2

ميکروب شناسي عمومي

0

2

ويروس شناسي پزشکي

9

1

 همزمان باويروس شناسي پزشکي

 

1

0

آزمايشگاه ويروس شناسي

10

ترم پنجم

جمع  واحد

پيش نياز

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

2

-

0

2

تاريخ اسلام

1

2

بيوشيمي پزشکي1-فيزيولوژي نظري

0

2

فارماکولوژي

2

1

بيوشيمي پزشکي 2

0

1

هورمون شناسي

3

1

همزمان با هورمون شناسي

1

0

آزمايشگاه هورمون شناسي

4

3

فيزيولوژي

0

3

خون شناسي 1

5

2

همزمان با خون شناسي 1

2

0

آزمايشگاه خون شناسي 1

6

1

فيزيک حياتي-بيوشيمي پزشکي 2

0

1

اصول فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي

7

2

زيست شناسي سلولي مولکولي

0

2

انگل شناسي 1

8

1

همزمان با انگل شناسي 1

1

0

آزمايشگاه انگل شناسي 1

9

1

ايمني شناسي پزشکي

0

1

اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه

10

 

ترم ششم

جمع  واحد

پيش نياز

تعداد واحد

نام درس

رديف

عملي

نظري

1

فارماکولوژي

0

1

سم شناسي

1

1

همزمان با سم شناسي

1

0

آزمايشگاه سم شناسي

2

2

خون شناسي 1

0

2

خون شناسي 2

3

1

همزمان با خون شناسي 2

1

0

آزمايشگاه خون شناسي 2

4

1

اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه

0

1

اصول مديريت و قوانين آزمايشگاه

5

2

ميکروب شناسي عمومي

0

2

قارچ شناسي

6

1

همزمان با قارچ شناسي

1

0

آزمايشگاه قارچ شناسي

7

2

-

0

2

روش تحقيق

8

2

انگل شناسي 1

0

2

انگل شناسي 2

9

1

همزمان با انگل شناسي 1

1

0

آزمايشگاه انگل شناسي 2

10

2

-

0

2

تفسير موضوعي قرآن

11

ترم هفتم

جمع  واحد

پيش نياز

تعداد واحد

نام درس

رديف

 

 

 

1

زيست شناسي سلولي مولکولي

0

1

ژنتيک پزشکي

1

2

خون شناسي 2،بيوشيمي پزشکي 2

0

2

آشنايي با بيماري هاي داخلي

2

 

2

-

0

2

بهداشت عمومي و اپيدميولوژي

3

2

ايمني شناسي پزشکي

0

2

ايمونوهماتولوژي

4

1

همزمان با ايمونوهماتولوژي

1

0

آزمايشگاه ايمونوهماتولوژي

5

1

خون شناسي 2-بيوشيمي پزشکي 2

0

1

سمينار

6

1

خون شناسي 2، بيوشيمي پزشکي 3

0

1

روش هاي کنترل کيفي

7

2

-

0

2

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

8

2

-

2

کارآموزي در عرصه 1

9

نيمسال هشتم

جمع  واحد

پيش نياز

تعداد واحد

نام درس

رديف

16

کارآموزي در عرصه 1

16

کارآموزي در عرصه 2

1

 

Close