مدیر آموزش دانشجویان ایرانی پردیس بین الملل

     

 

دکتر ایرج راگردی کاشانی

گروه آموزشی: گروه آناتومی دانشکده پزشکی

فلوشیپ M/S: دکترای تخصصی آناتومی

تخصص: PhD آناتومی

رتبه: استادیار

محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی تهران

علایق پژوهشی:  Stem cells therapy for neurodegeneratve and diabetic diseas

گرایشات تخصصی:  Stem cells differentiation and trnsplantation

Close