تقويم آموزشي دانشگاه درنيمسال اول سال تحصيلي 95-94
عنوان از تاريخ تا تاريخ
زمان ثبت نام و انتخاب واحد شنبه 94/06/14 چهارشنبه 94/06/18
شروع كلاسها شنبه 94/06/21
زمان حذف و اضافه براي دو درس نظري شنبه 94/07/04 چهارشنبه 94/07/08
زمان حذف اضطراري براي يك درس نظري شنبه 94/09/07 سه شنبه 94/09/10
پايان كلاس ها چهارشنبه 94/10/16
زمان برگزاري امتحانات شنبه 94/10/19 چهارشنبه 94/10/30
بازه زماني ثبت موقت و نهايي نمرات يكشنبه 94/10/20 پنجشنبه 94/11/21
 

 

 

 

 

 

Close